Historie sdružení


Historie sdružení

Dějiny sdružení jsou spojeny se zjeveními Panny Marie svaté Kateřine Labouré, novicce Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul, v Paříži v roce 1830. Proto také SMM, které vzniklo na základě tohoto zjevení, se liší od ostatních mariánských kongregací. SMM se zrodilo na výslovnou žádost Panny Marie. První společenství vzniklo 8. prosince 1833 při domě dcer křesťanské lásky v Beaune.

Téměř současně začala vznikat další společenství po celé Francii a v roce 1847 existovalo již 15 center. Sdružení se v církvi stávalo čím dál více známé jako správná nabídka, jak jít životem s Ježíšem Kristem.

Dne 20. června 1847 papež Pius IX. schválil Sdružení Máriiných dětí (původní název sdružení) pod správou kněží Misijní společnosti a Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul. Zároveň členům tohoto sdružení udělil tytéž odpustky, jaké má Mariánská kongregace, kterou v Římě založili otcové Společnosti Ježíšovy. Dne 19. července 1850 otevřel papež Sdružení i pro chlapce.

V roce 1931 papež Pius XI. otevřel dveře Sdružení. Dovolil mu rozšířit se do všech farností. Po souhlasu místních biskupů, byly vybrány diecéze, v nichž si mělo Sdružení založit lokální centra. Úplně svěřil Sdružení direktorovi Misijní společnosti.

V roce 1997 oslavilo Sdružení mariánské mládeže (SMM) 150 let od církevního schválení. Při této příležitosti se konalo Mezinárodní fórum v Paříži. Na tomto fóru byla přijata první mezinárodní statuta, která 2. února 1999 schválil Svatý Stolec. Zároveň byl přijat společný název pro SMM na celém světě – Juventud Mariana Vincenciana (JMV) – Mariánská vincentská mládež. V tomto roce JMV čítá 200 000 členů z 50 krajin na celém světě.

V srpnu 2000 se v Římě uskutečnilo 1. mezinárodní generální shromáždění, na kterém byla přijata mezinárodní struktura sdružení. Přijaly a schválily se nové návrhy na Mezinárodní statuta, zvolila se 1. mezinárodní rada a mezinárodní sekretariát JMV se sídlem v Madridu.

2. generální shromáždění bylo od 7. – 13. srpna 2005 v Paříži na Rue du Bac. Zvolila se druhá generální rada, hodnotilo se uplynulých 5 let (identita, spiritiualia, formace, apošotolát) a z těchto zkušeností a hodnocení vzešli představy o fungování do dalších 5 let.


Začátky Sdružení mariánské mládeže v České republice

Kořeny toho sdružení v České republice sahají ke dni 8. dubna 1991, kdy bylo na Svaté Hoře u Příbrami přijato osm děvčat, které se chtěly zasvětit Neposkvrněné Matce a stály u zrodu tohoto krásného a požehnaného díla Panny Marie. V této době byl na Svaté Hoře rektorem poutního mariánského místa páter Josef Břicháček a pracovaly tam sestřičky vincentky, staraly se o chod poutního místa a o exerciční dům. Tohoto díla se ujala a s pomocí Boží začala podnikat první kroky sestřička Margita Grobarčíková. K tomuto apoštolátu Mariiných dítek ji povzbudila sestra Perpetua, která působila v Přepychách a která nám rovněž poskytla první knížky o sdružení a informace, jak dílo kdysi fungovalo. Společně jsme toto dílo svěřili do rukou Panně Marii, která zařídila, aby toto dílo vzniklo a rozšířilo se také v České republice.

Na poutním místě Svatá Hora u Příbrami, kde se mariánské družiny zrodily, byly příznivé podmínky, protože se tam konaly duchovní cvičení i pro mládež; jezdili tam mladí lidé z celé České republiky a Matička si je sama přitahovala a vedla k oltáři, aby se jí mohli zasvětit a odevzdat svůj život pod její mocnou ochranu. Mladí se tam pravidelně scházeli, podstupovali formaci a Dcery křesťanské lásky požádaly o oficiální církevní schválení tohoto sdružení. V roce 1995 toto sdružení v České republice církevně schválil kardinál Miloslav Vlk.

Toto sdružení se rozrostlo po celé republice, působilo v něm dvacet skupin s asi třemi stovkami členů. Pravidelně jezdívali na Svatou Horu na setkání, duchovní cvičení a také každoročně na velké setkání s otci biskupy. Pokaždé jsme pozvali jiného biskupa, aby ho mladí měli možnost poznat zblízka, dávali mu otázky, společně slavili mši svatou a otec biskup se jim pak po celý den věnoval a účastnil se programu. Velký dík patří otci Břicháčkovi, který toto dílo podporoval, přijímal mladé za členy, spolu se sestrou Margitou je připravoval na přijetí a také jezdíval na setkání, aby mladým pomáhal a povzbuzoval je k úctě a následování Matky Boží, kterou sám také miloval. Mariánská mládež se snažila žít s Marií a v jejím duchu a konat dobré skutky pod její mocnou ochranou. Mladí z Příbrami pravidelně chodívali o Vánocích a Velikonocích do pečovatelského domu s kulturním programem, aby starým a opuštěným lidem udělali radost, rozdávali jim dárečky, povídali si s nimi a nakonec jim dali na památku zázračnou medailku.

V roce 2001 sestry vincentky svou misii ukončily a odešly na jiná působiště. V tom roce se také uskutečnilo velké setkání: v Dolním Újezdě se sjelo kolem 150 mladých a dětí, program byl opravdu bohatý a povzbudil mladé ve víře a horlivosti na cestě s Marií za Ježíšem.

Po nějakou dobu se sdružení nemělo kde scházet a mladým se neměl kdo věnovat. Sestra Margita Grobarčíková byla přeložena na Slovensko do Nitry a měla se věnovat mladým jako koordinátorka ZMM a vyměnila se sestrou Marianou Buckovou, která se měla věnovat mladým v České republice. Po čase byla rovněž přeložena na Slovensko a tohoto díla se ujaly sestry z Kolína a sestry z Mendriky. V roce 2003 se konalo setkání v Kolíně, kde se sešlo kolem sedmdesáti mladých, bylo však očividné, že toto sdružení chátrá a potřebuje vedení a středisko, kde by mladí měli svůj domov, podporu a zázemí. Sestra Margita navštěvovala společenství jednou rok ze Slovenska a také pozvala mladé na mezinárodní setkání — Zlet do Nitry na Slovensko v roce 2002. Mladí přijeli také v roce 2003 na Krídla lásky v Bijacovcích, aby upevnili vzájemné vztahy a hlavně ,aby se mladí navzájem povzbudili.

V roce 2005 znovu nastala změna. Sestra Margita Grobarčíková se vrátila do Brna, kde se znovu ujala mariánských sdružení v České republice. V roce 2006 se v salesiánské oratoři v Brně–Žabovřeskách uskutečnilo setkání z celé republiky a pozvaní byli také mladí ze Slovenska, aby se navzájem poznali, obohatili povzbudili. Motto setkání bylo: „Žije Maria, důvěřuj jí.“ Setkání se zúčastnilo kolem stovky mladých lidí.

Plamínek se znovu rozhořel a ukázalo se, jaká je situace v České republice.

Po dobrém ovoci se pozná dobré dílo a je vidět, že Panna Maria si mladé lidi přivedla tam, kde jim Bůh určil jejich místo, jak ukazuje svědectví jednoho kněze, který při své primici řekl: „Když jsem mi bylo devět let, vstoupil jsem do mariánské družiny na Svaté Hoře u Příbrami a Ona si mě přivedla až k oltáři jako kněze. Jsem jí za milost povolání moc vděčný.“

Celkem je kolem sedmnácti duchovních povolání a z toho díky Bohu pět do společnosti Dcer křesťanské lásky. Ostatní vstoupili do manželství a vytvořili požehnané rodiny, a tak naplnili cíl podle Boží vůle. Plamínek v mariánské zahrádce se znovu rozhořívá. Ve farnosti Brno-Lesná byla založena mariánská družina v roce 2006, kam vstoupilo kolem třiceti dětí a mladých. Také na Vranově u Brna vzniklo společenství v roce 2007 a děti a mladí se postupně formují v mariánském duchu. Dále se formují v mariánském duchu a připravují na přijetí do SMM mladí v Uherském Brodě, kde je vede sestřička Milada Mertová, členka řádu Neposkvrněného Početí; je to přímo řízení z nebe, že podle jména jsou sestry apoštolky zázračné medaile. Sestra Milada si byla v Brně pro formační materiály a máme radost, že mladí z Uherského Brodu přijeli i na setkání na Vranově, a zažili atmosféru Mariiných dětí přímo na jejím poutním místě, kde rozdává své milostí.

Mezinárodní setkání SMM na Vranově u Brna, které se uskutečnilo od 9. do 11. července 2010, kterého se účastnilo devadesát dětí a mladých ze všech společenství, také přijeli mladí ze Slovenska z Nitry zahrát divadlo o stvoření světa. Motto setkání zní: „Ať poselství světla zazáří do vašeho života.“ Přednášky o světle Boží lásky bude doprovázel pater Pavel Noga CM, mezinárodní subdirektor Sdružení mariánské mládeže, který přijel z Madridu, aby povzbudil a informoval naše děti a mládež o tomto požehnaném díle, jak funguje na celém světě a jakou sílu má pro mladé, když svůj život svěří Neposkvrněné Matce, která vede děti a mládež bezpečnou cestou do nebe, je to jako záchranná loď pro dnešní mládež. Na toto setkání byli pozváni rovněž P.Tomáš Brezáni CM, národní direktor ZMM na Slovensku a sestra koordinátorka Beáta Kasašová DKL; předseda ZMM na Slovensku Štefan Strieška; odpovědný kněz pro SMM v České republice ze společnosti sv. Vincenta P. Lubomír Konfederák CM, jehož provinciální představený v roce 2010 ho pověřil, aby pomáhal mladým SMM při mariánské formací a duchovně je podporoval.

Z materiálů na duchovní mariánskou formací se nám díky Bohu, Panně Marií a obětavým překladatelům podařilo vytvořit leták SMM v češtině a také máme přeložené do češtiny – Funkce a úlohy vedoucího od P.Roberta Maloney CM, mariánské katecheze na setkání pro členy a pro andělské spolky SMM. Máme také radost z vytvořené nově internetové stránky, kde si můžou mladí vyměňovat své zkušeností a podávat informace o svých aktivitách a dělit se o své zážitky. Věříme, že Boží láska bude provázet mariánské dětí a mladé v České republice a prosíme o zdárný rozvoj a také, aby bylo dostatek těch, kteří budou na tomto poli spolupracovat při formací a utváření nových mariánských skupinek, abychom tak mohli naplnit přání naší Neposkvrněné Matky, a odevzdali se pod její mocnou ochranu, aby její Neposkvrněné Srdce zvítězilo v nás i misijní zemi, jako je Česká republika.

Od 20. října 2010 do 25.10 sestra Margita Grobarčíková navštívila mariánské rodiny, které nemohli přijít na slet v létě, navštívila 10 rodin, Praha, Přibram a okolí, Rosovice, Dubno, Šebaňovice u Benešova.

Všichni měli velkou radost, potřebovali povzbudit a také potěšit v jejích starostech a obětech. Je vidět, že Panna Marie jím pomáhá žít víru a přivádět své dětí k Boží lásce skrze Neposkrněnú Matku, takže odevzdávají svou štafetu svým dětem. Mezi rodinami byli dvě rodiny, které si vzali děti z dětského domova do své péče, chtějí udělat tito děti šťastné a také, aby zažili rodinné zázemí, co je dnes velmi potřebné, když se rodiny rozpadávají. Bohu díky za teto obětavé rodiny, které mají otevřené srdce pro dobro druhých..