Myšlenky na měsíc srpen

Myšlenky z promluv Jana Pavla II. na setkání mládeže v Santiagu de Compostela 15. – 20.8. 1989 na měsíc srpen

 1. Je to Bůh, který hledá nás. On nám jde naproti.
 2. Od věčnosti nás měl Bůh ve své mysli a miloval nás jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. On nás volá a Jeho volání se uskutečňuje skrze osobu Ježíše Krista.
 3. Skrze Krista, který za nás dal svůj život, skrze jeho lid zakoušíme lásku, kterou má Bůh k nám.
 4. Tak jako Ježíš povolal sv. Jakuba a ostatní apoštoly, volá také každého z nás. Každý z nás musí pochopit a uvěřit: „Bůh mě volá, Bůh mě posílá.“
 5. My nemáme ani sílu, ani vytrvalost, ani čistotu srdce nezbytné k tomu, abychom mohli následovat Boha celým svým srdcem a celým svým životem. Prosme o ně Marii.
 6. Ježíš nás chce doprovázet, tak jako provázel učedníky na cestě do Emauz. On nám ukazuje směr cesty, kterou máme kráčet. On nám dává sílu.
 7. Hledejme pravdu o Kristu a jeho církvi. Musíme však být důslední: milujme pravdu, žijme v pravdě, hlásejme pravdu!
 8. Lež se nám velice často prezentuje pod závojem pravdy. Je proto nezbytné zbystřit pozornost, abychom rozpoznali pravdu.
 9. Kristus je středem křesťanské víry, kterou církev hlásá všem mužům a ženám.
 10. Pravda je nejhlubší potřebou lidského ducha. Máte mít především hlad po pravdě o Bohu, o člověku, o životě a světě.
 11. Křesťanská víra klade hluboké pouto mezi lásku a život. Láska Boží nás vede k životu.
 12. Kristus je jediným kompetentním společníkem pro rozhovor, kterému můžete klást otázky po ceně
  a smyslu života, nejen života ve zdraví a štěstí, ale také života zatíženého utrpením.
 13. Smysl života je v lásce. Jedině ten, kdo umí milovat tak, že zapomíná sám na sebe, aby se dal bratru, plně realizuje vlastní život.
 14. Povolání od Krista se neobrací jen k řeholnicím, řeholníkům a kněžím. On volá všechny, také ty, kteří osloveni láskou směřují k manželství.
 15. Ke každému z vás se Kristus obrací s výzvou: „Následuj mě!“ Někdy tato slova znamenají: „Volám tě k naprosté lásce ke mně (k zasvěcenému životu), ale velmi často chce Ježíš říci: „Následuj mě, který jsem ženich církve a nauč se ode mě milovat svou ženu tak, jak jsem miloval já církev.
 16. Nechte Krista promlouvat ke svým srdcím. Neutíkejte od Něj. Chce vám říci něco zásadního
  pro budoucnost vaší lásky, aby tato láska měla v sobě nezbytnou sílu překonávat životní zkoušky.
 17. Kristus vás nevolá jen k tomu, abyste s ním kráčeli životní poutí, on vás zve také k tomu, abyste byli jeho svědky ve světě, před jinými, protože dnes na celém světě mnozí hledají cestu, pravdu a život,
  ale neví, kam se obrátit.
 18. Máte za úkol stát se uprostřed dnešního světa svědky pravdy o lásce. Je to náročná pravda, která
  je často v kontrastu s obecným míněním a s běžnými slogany.
 19. Kristus je Cesta, Pravda a Život a všechny vás zve, abyste jej s láskou následovali. Je to všeobecné povolání, které nezávisí na barvě kůže, sociálních poměrech nebo věku.
 20. Náš přítel Kristus je uprostřed vás, aby se vás osobně zeptal, chcete-li Ho odhodlaně následovat
  po cestě, kterou vám ukáže, jste-li ochotni přijmout jeho pravdu a poselství spásy a chcete-li naplno žít křesťanský ideál.
 21. Bůh vám pomůže, dá vám světlo a svou sílu, abyste dokázali odpovědět na Jeho povolání s velkodušností. Je to povolání k naprosto křesťanskému životu.
 22. Co znamená být svědkem Kristovým? Znamená to žít podle evangelia: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí… Miluj svého bližního jako sám sebe.“
 23. Kristovo povolání nás vede cestou, která není snadná, protože nás může dovést ke kříži.
  Ale neexistuje jiná cesta, která přivádí k pravdě a dává život.
 24. Maria se svým „fiat“ otevřela lidstvu novou cestu. Ona skrze naprosté oddání se poslání svého Syna
  a Jeho přijetí je prototypem každého křesťanského povolání. Ona půjde s námi.
 25. Nemějte strach být svatí! Taková je svoboda, ke které nás osvobodil Kristus.
 26. Sloužit znamená být člověkem pro druhé.
 27. Je zapotřebí dobře vědět, které dary ti udělil Bůh v Kristu. Je zapotřebí dobře poznat přijatý dar
  ve zkušenosti rodinného a farního života, abychom jej mohli dát druhým.
 28. Pouze Kristus je Cesta, Pravda a Život. Nechte se Jím uchvátit!
 29. Vy jste se rozhodli následovat Ježíše Krista. Kolikrát nás k němu láskyplně dovedla jeho Matka. K Ježíši skrze Marii.
 30. I v těch nejodlehlejších částech světa je stále více zapotřebí svědků evangelia, kteří by neměli strach z nepříznivých situací a okolností, kteří by uměli žít v souladu s vírou, s pohledem upřeným k osobní svatosti a k bratrské službě lásky.
 31. Milujte Marii jako Matku, kterou je pro Vás. Ať je vždy naší hvězdou a ochránkyní. Matka Kristova
  i Matka naše.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments