Myšlenky z Písma svatého na měsíc duben 2011

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

1.4. Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Oz 14,9

2.4. Pojďme, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Oz 6,1.3

3.4. Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Ef 5,8.9

4.4. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Žl 30,3

5.4. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Žl 46, 2.3

6.4. Odpovím ti v čas přízně, pomohu ti v den spásy, budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil. Iz 49,8

7.4. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žl 106,1
Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! Jan 5,44

8.4. Nepřišel jsem sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý; toho vy neznáte. Já ho však znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Jan 7,28.29

9.4. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají. Žl 7,2

10.4. Když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné tělo svým Duchem, který sídlí ve vás. Řím 8,11

11.4. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro l idskou slabost: jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Jan 8,3

12.4. Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se jemu líbí. Jan 8,29

13.4. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31.32

14.4. Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky. Jan 8,51

15.4. Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci. Jan 10,37.38

16.4. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jer 31,33

17.4. Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. Flp 2,6-9

18.4. Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil jsem tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Iz 42,6.7

19.4. Nestačí, abys byl mým služebníkem; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země. Iz 49,6

20.4. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc. Iz 50,5-7

21.4. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.” Jan 13,1-15

22.4. Kristus byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. Iz 53,5

23.4. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Jan 10,14.15

24.4. Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Kol 3,1.2

25.4. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. 1 Petr 5,5

26.4. Hospodinovo slovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Žl 33,4.5

27.4. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Žl 105,4

28.4. Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. Sk 3,20

29.4. Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. 1Jan 1,5.6

30.4. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Mk 16,15

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

Comments

comments