Myšlenky z Písma svatého na měsíc únor 2011

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

1.2. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Žid 12,2

2.2. Protože Ježíš sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. Žid 2,18

3.2. Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Žl 48,10.11

4.2. V jednání ať vás neovládá lakota; spokojte se s tím, co máte. Vždyť Bůh slíbil: „Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci!“ Žid 13,5.6

5.2. Nezapomínejte na dobročinnost a mějte pochopení pro druhé: to jsou oběti, které se Bohu líbí. Žid 13,16

6.2. Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo a soumrak tvůj stane se poledním jasem. Iz 58,10

7.2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil, země je plná tvého tvorstva. Žl 104,24

8.2. Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho jen málo menším, než jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou, dals mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno. Žl 8,5-7

9.2. Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký. Všichni čekají od tebe, že jim dáš obživu v pravý čas. Ty jim dáváš a oni sbírají, otvíráš svou ruku a sytí se dobrými dary. Žl 104,1.27.28

10.2. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Žl 128,1

11.2. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. Žl 32,2

12.2. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Žl 90,12

13.2. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí. Jeho oči hledí na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Sir 15, 18.19

14.2. Budeš-li jednat správně, budeš chodit s radostně vztyčenou hlavou. Nebudeš-li však jednat správně, usadí se u brány tvého srdce hřích, bude se chtít k tobě přimknout, ale ty ho musíš ovládnout. Gn 4,7

15.2. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu. Žl 29,1.2

16.2. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Žl 116,12.13

17.2. Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, popatřil z nebe na zem, aby slyšel nářek zajatců, aby vysvobodil odsouzené k smrti. Žl 102,20.21

18.2. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Mk 8,35

19.2. Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo. Žid 11,1-7

20.2. Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, ale miluj svého bližního jako sebe. Lv 19,2.17.18

21.2. Všechna moudrost přichází od Boha a je s ním navěky. On ji stvořil, udělil ji těm, kteří ho milují. Sir 1,9.10

22.2. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Žl 23,4

23.2. Buď věrný, až do smrti a dám ti za odměnu život. Zj 2,10

24.2. Nebuď si tak jist odpuštěním, nehromaď hřích na hřích. Neboť náhle přikvapí hněv Páně a budeš ztracen v čas trestu. Sir 5,5.7

25.2. Měj mnoho přátel, ale za důvěrníka si vyvol jen jednoho z tisíce. Sir 6,6

26.2. Bůh stvořil člověka ze země a zase ho do ní vrací. Dal jim několik dní a určitý čas a svěřil jim moc nade vším na zemi. Sir 17,1.2

27.2. Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. 1Kor 4,5

28.2. Obrať se k Pánu a zbav se hříchu, pros ho v pokoře a přestaň urážet. Jak veliké je milosrdenství Páně a shovívavost s těmi, kdo se k němu obracejí! Sir 17,25.29

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments