Zápisnica zo stretnutia predseníctiev Európy a blízkeho východu v Neapole

Zápisnica zo stretnutia predseníctiev Európy a blízkeho východu v Neapole

Záverečné záväzky

Téma „Náš prínos novej evanjelizácii“ sa nesie v duchu Roku viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Aby sme tento prínos novej evanjelizácii prežívali naplno, vrátime sa k spoločným bodom, ktoré nás zjednocujú. Chceme pritom uvedomovať rozdielnosti, ktoré sú v každej krajine špecifické. Naše záväzky sa zakladajú na záverečnom dokumente generálneho zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010.

   1. ŽIVOT V CIRKVI Jn 15,5: Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
    Vieru nemožno žiť oddelene alebo v skupine izolovaných ľudí, ktorí sú uzatvorení sami v sebe. Preto je prvoradé zintenzívniť vzťah ZMM a Cirkvi a to tak, že sa začleníme do života farností.
    Aby sme motivovali mladých k osobnejšiemu vzťahu s Kristom, budeme ich viesť k adorácii a ku zvnútorneniu, obzvlášť prostredníctvom ticha.A/ Západná Európa a Blízky východ
    1. Budeme sa starať o to, aby naši členovia posilnili svoj vzťah ku Kristovi častejšou účasťou na sviatostiach.
    2. Pri plánovaní našich aktivít budeme mať na zreteli udalosti, ktoré sa konajú v Cirkvi.B/ Stredná a východná Európa
    Ponúknuť vo farnostiach, v ktorých sa nachádzame a pracujeme, skúsenosti s vincentskou identitou a službou.
   2. FORMÁCIA 1Tim 4,11-12: Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.
    Formácia má byť pre mladého človeka základným prvkom pre duchovný a osobný rast. Skrze formáciu sa mladí stávajú činiteľmi novej evanjelizácie.
    Osvojíme si a budeme rozširovať formačný dokument, ktorý nedávno publikoval medzinárodný sekretariát.
    Prehĺbime chápanie dôvodov našej viery. Uprostred rastúcej sekularizácie sveta ponúkneme mladým prostriedky na hlbšie chápanie dôvodov pre vieru.
    Zaistíme, aby všetci mladí boli zasvätení do kresťanských tajomstiev.A/ Západná Európa
    Prehĺbime mariánsku spiritualitu tak, aby viedla mladých k mariánskemu zasväteniu.
    B/ Stredná a východná Európa
    Do našich formačných procesov zahrnieme priamu skúsenosť s chudobnými.
    C/ Blízky východ
    Zintenzívnime proces prechodu zo ZMM so zameraním na členov, ktorí vykonali mariánske zasvätenie.
   3. SPOLUPRÁCA MEDZI KRAJINAMI Sk 4,32: Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.
    Aby sme naplno žili našu vieru, musíme objaviť bohatstvo Cirkvi. Chceme objaviť toto bohatstvo tak, ako sa žije v rôznych krajinách Európy a Blízkeho východu, aby sme mohli byť svedkami a misionármi. Aby sa posilnili väzby medzi predsedníctvami rozličných krajín a ďalšími vetvami vincentskej rodiny, podporíme a zorganizujeme stretnutia medzi skupinami z rozličných krajín. Náplňou týchto stretnutí sú formácia a služba.A/ Západná Európa
    Pyrenejské krajiny (Španielsko, Portugalsko) sa zaväzujú zorganizovať stretnutie pred generálnym zhromaždením, ktoré sa uskutoční v roku 2015.
    B/ Východná Európa
    Pred generálnym zhromaždením v roku 2015 sa zorganizuje stretnutie slovanských krajín, aby sa lepšie spoznali a podelili sa o skúsenosti zo života.
   4. SAMOFINANCOVANIE
    Zaväzujeme sa zaplatiť ročný poplatok za rok 2012 a 2013 do mája 2013, aby sme tak mohli využiť príležitosť „Matching Fund“ ktorý nám ponúka Franz Foundation.

MEDZINÁRODNÝ TÍM VYKONÁ ROČNÉ ZHODNOTENIE PLNENIA TOHTO DOKUMENTU KAŽDOU KRAJINOU.

(prevzaté zo www.zmm.sk, originál nájdene na stránke medzinárodného sekretariátu)

Comments

comments