Mezinárodní bulletin (Únor 2013) - "Žime našu vieru s radosťou!"

Mezinárodní bulletin (Únor 2013) – “Žime našu vieru s radosťou!”

Download (PDF, 1.55MB)

Motto na rok 2013…

“Žiť našu vieru s radosťou.” – naše motto na rok 2013 je prehlásenie, nie pozvánka.

Počas tohto roku viery pokračujme v znovuobjavovaní toho, čo je ohľadom našej viery podstatné. Konkrétne sa sústreďme na osobné stretnutie so žijúcim Kristom. Stretnutie, ktoré premieňa a dáva zmysel životu, a taktiež nás posilňuje a povzbudzuje v ohlasovaní Dobrých správ druhým, obzvlášť tým mužom a ženám, ktorí sú najchudobnejší.

Viera, ktorú vyznávame, je “našou” vierou. Vierou, ktorú akceptujeme a žijeme v spoločenstve so všeobecnou Cirkvou a konkrétnejšie, vierou, ktorú žijeme v spoločenstve s členmi miestnej cirkevnej komunity. Prehĺbme svoju vieru strávením väčšieho množstva času v tichu s Pánom, pristupovaním k sviatostiam a počúvaním a rozjímaním nad Božím slovom. Ak je centrom našej viery Ježiš Kristus, potom Cirkevné tradície obohacujú a vysvetľujú význam našej viery uprostred dnešného sveta. V tomto zmysle nám Rok Viery ponúka úžasnú príležitosť dostať sa k plnšiemu poznaniu Katechizmu Katolíckej Cirkvi a aktívnejšie sa účastniť života v našej farnosti a v našej diecéze.

Viera na môže byť na osobnejšej úrovni plne prežívaná iba v spoločenstve s ostatnými veriacimi, a takáto viera nás vedie k skutočnej radosti. Táto radosť plynúca z bázne je výsledkom poznania, že sme milovaní Bohom, a tým postrkovaní ku komunikácii tejto viery s entuziazmom svetu, ktorý je hladný a smädný po Bohu. Naša viera je živená presvedčením, že Pán je prítomný vo všetkých udalostiach nášho života a všetkých udalostiach histórie. Naša viera je odhalená v našich slovách, ale je zjavná predovšetkým v našom každodennom živote, v rozhodnutiach, ktoré robíme pri budovaní nášho sveta.

Motto pre rok 2013 zahajuje našu cestu, spoločne ako Združenia, ku generálnemu zhromaždeniu, ktoré je plánované v roku 2015. Spolu s Cirkvou a v spoločesntve s Vincentskou rodinou pokračujme v poznávaní znamení času a v reagovaní na výzvy nášho sveta, keď berieme na seba úlohu poslov dobrých správ a nositeľov nádeje.

Nech nás naša pôstna cesta vedie k tomu, aby sme sa stali sa radostnými a svätými osobami premenenými Duchom Svätým, a preto aby sme bli skutočnejšími svedkami našej viery, užšie spojenými s Bohom a a našimi bratmi a sestrami.

Yasmine Cajuste,
Medzinárodná prezidentka VMY.

Združenie mariánskej mládeže vo svete
Amerika

Argentína, Paraguaj, Uruguaj:
15. – 28. januára sa uskutočnila ľudová misia vo farnostiach Santa Rosa del Lima, Añatuya, Santiago del Estero, na ktorej sa podieľali rôzne mestá: Cejolao, Otumpa a Santa Rosa. 27 misionárov a 17 členov VMY evanjelizovalo cez návštevy domácností, katechézy, slávenie sviatostí, motivovanie vedúcich k účasti na formačných stretnutiach, misijné katechézy. Obetou týchto misionárov boli semená zasadené a Pán sa teraz postará o ich rast.

Haiti:
9. – 12. februára oslávilo národné predsedníctvo 11. Národné stretnutie v centre spravovanom Bratmi svätej Terezy. Mottom stretnutia bolo Ak si poslušný vo viere, budeš veľmi požehnaný! Bol to čas práce, modlitby a zdielania, obzvlášť, keď zdieľali svoje názory na prezentáciu Z Vatikánu do roka viery. Prebiehalo taktiež veľa diskusií o Vincentskej spiritualite.

Čile:
4. – 14. januára sa 22 mladých a sestra Paola Vera zúčastnili a na vidieckej misii vo farnosti San Luis de Gonzaga, ktorá sa nachádza v deviatom regióne Čile. Boli to úžasné dni, počas ktorých mohli navštevovať rodiny v tejto oblasti a zdieľať s nimi modlitby, venovať čas formácii a spoločne sláviť sviatosti.

Mexiko:
V rámci oživovania Vincentskej časti našej identity, členovia VMY v Mexiku (DF) navštívili pacientov v nemocnici pre chronicky chorých v Tepexpane. Bol to silný a úžasný zážitok. 19. – 20 januára sa stretlo národné predsedníctvo a 19. – 20 februára sa uskočnilo daľšie (virtuálne) stretnutie. Prebehli návštevy v skupinách v Coatepecu a Acuitzio del Canje.

Panama:
6. – 20. januára sa konalo Národné predsedníctvo a misia vo Volcán, Chiriqui. Zúčastnilov sa 26 mladých mužov a žien a sestra koordinátorka (taktiež i pozvaný hosť z Kostariky). Boli diskutované tieto témy: identita, charakteristické znaky Združenia, Mariánska a Vincentínska spirituralita. Pred misiou sa konal workshop.

Portoriko:
Národné predsedníctvo sa stretlo 12. januára v Ponce. Členovia sa taktiež zúčastnili stretnutia COFAVIP a organizovali rôzne workshopy: vplyv hudby na mladých ľudí (26. januára) a workshop na tému Rok viery, ktorý bol sponzorovaný organizáciou ESFOVI.

Dominikánska republika:
Spirituálne stretnutie sa konalo 4. – 6. januára s mottom: Viera ťa naviedla na cestu. Zúčastnilo sa 25 mladých mužov a žien a bol to skutočne dar od Pána.

Venezuela:
Počas volebného stretnutia boli zvolení noví členovia národného predsedníctva: Eduargo Bogado bol vybraný za predsedu. Prosíme Pána, aby pomocou členov nového predsedníctva dal rast Združeniu.

Guatemala:
Národné predsedníctvo sa stretlo 13. januára a prijalo dôležité rozhodnutia týkajúce sa plánov aktivít pre nadchádzajúci rok. Karla López sa stala predsekyňou, pretože Orlando (predchádzajúci predseda) vstúpil do seminára Misijnej kongregácie. Krla zostane v pozícii predsedkyne do dalších volieb národného predsedníctva.

Brazília:
26. – 27. januára oslavovali svoje 22. regionálne stretnutie. Počas týchto dvoch dní sa konali konferencia a voľby nového predsedníctva pre obdobie 2013-2014.

Pôst

Pôst je časom príležitosti vzdať sa starej osoby, ktorá je v nás…

***

Moje srdce je naplnené vzdávaní vďaky Bohu, ktorý vždy dohliada na svoju Cirkev… Počas tohto Roku viery sme pozvaní obnoviť našu radostnú dôveru v Pána… Stará sa o nás a miluje nás, a tak každý cíti radosť z toho, že je kresťanom… a ja vás všetkých prosím, aby ste sa za mňa modlili…

(Benedikt XVI., Posledná generálna audiencia).

Formácia vo VMY

Otázka formácie je oblasťou, ktorej sa Medzinárodné predsedníctvo venuje už od prvého Generálneho zhromaždenia v Ríme (2000). Odvažujem sa povedať, že toto je oblasť, ktorá získava najviac našej pozornosti: katechézy, konferencie, stretnutia a zhromaždenia, formačné materiály, atď. Nanešťastie nie je táto potreba vždy zjavná členom nášho Združenia. Ako poznamenal Otec Maloney: ak chceme, aby naše skupiny VMY boli sprostredkovateľmi obnovy v kresťanskej komunite a ak chceme, aby naši boli členovia evanjelizátormi a služobníkmi chudobných v tomto novom miléniu, potom nie je žiadna dôležitejšia výzva ako osloviť mladých mužov a ženy a ponúknuť im pevnú formáciu (Otvorenie dverí do tretieho milénia)

Formácia je stále prebiehajúci proces, ktorý vedie k rastu, proces, ktorý mladí muži a ženy začali ešte pred príchodom do VMY (v rodine, škole, farnosti)… cieľom tejto cesty je urobiť Krista centrom nášho života a udržiavať túto pozornosť dokiaľ dosiahneme stav dokonalosti a získame úplnú duchovnú zrelosť v Kristovi (Efez 4,13).

Počas Generálneho zhromaždenia (2010) sa Medzinárodné predsedníctvo zaviazalo k spísaniu a publikovaniu základných materiálov, ktoré by slúžili ako návod pre národné predsedníctva, ktoré by sa seba zapojili do vytvárnia a/alebo prerábania ich vlastných formačných programov. To, čo bolo prezentované je jednoduchý náčrt a musíme si uvedomiť fakt, že naše Združenie je prítomné v množstve rôznych krajín a naši členovia majú rôzne kultúrne pozadie. Nechceme nútiť naše myšlienky, ale ponúknuť jednoduchý nástroj, ktorý môže byť prispôsobený podľa potrieb mladých mužov a žien, ktorí žijú vo veľmi rozdielnych situáciách.

Dúfame, že tento jednoduchý dokument bude užitočný. Pre tých, ktorí doteraz tento dokument nevideli, ho môžu nájsť na našej webovej stránke http://www.secretariadojmv.org/jmv/wp-content/uploads/Procesos-Formativos-JMV-ESP.pdf a je dôležité, aby sme sa všetci spýtali otázky: aký druh formácie ponúkame mladým mužom a ženám? Venujem sa naplno a mojej osobnej formácii? Povzbudzujem ostatných, aby sa zapojili do tohto procesu formácie?

Nakoniec Vám pripomínam, že nemôžeme milovať, čo nepoznáme. Učme sa ako poznávať naše Združenie a milovať ho ako Božský dať, ktorým naozaj je.

Argelys Vega,
Členka medzinárodného predsedníctva

Svedectvo: Portugalsko…

Počas života prechádzame procesom formácie. Také jednoduché veci ako lezenie, chodenie, behanie, rozprávanie, čítanie, písanie (medzi inými) sú súčasťou formačného procesu.

Napriek faktu, že naši sa členovia nachádzajú uprostred rozličných realít, je takýto proces vo VMY nevyhnutný. Naša história je spoločná, a preto by mal mať aj náš formačný proces spoločné znaky v rôznych krajinách.

V súčasnosti je v Portugalsku zabehnutý veľmi atraktívny formačný proces. Proces, ktorý je v súlade s dokumentom, ktorý bol publikovaný Medzinárodným predsedníctvom. Formácia je rozdelená do štyroch stupňov a malo by byť poznamenané, že proces zahŕňa dobu 25 rokov. Veľa mladých mužov a žien tento proces ešte neabsolvovalo. Rok a pol Národné predsedníctvo pracovalo na obnove tohto programu formácie. Všetko, čo bolo uvedené a plánované počas počas tejto prvej faze obnovy je v súlade s formačným procesom, ktorý bol publikovaný Medzinárodným predsedníctvom. Tento model prišiel v dôležitý čas pre VMY v Portugalsku a slúži ako návod pre prácu, ktorú sme vyvíjame.

Proces formácie navrhnutý Medzinárodným predsedníctvom je vyvíjaný v širšej perspektíve, ktorá berie v úvahu osobu, situáciu, v ktorej sa nachádza a sebapoznanie. Je dôležité, aby si každý človek bol vedomý toho kým je a uvedomoval si tých, ktorí ho obklopujú. Kritický je hlbšie porozumenie vety “Boh sa stal človekom”, pretože to prestavuje našu podstatu. Konkrétne tým, že spoznáme Boha hlbšie a intímnejším spôsobom, pretože nám to umožňuje idenfitikovať sa ako kresťania. Je rovnako dôležité, aby sme si uvedomili, že sme vo vzťahu s Bohom cez Preblahoslavenú Pannu, svätého Vincenta de Paul, svätej Lujzy

Všetko toto je pre nás dôležité a umožňuje nám to porozumieť tomu, že my sme Cirkev, a že Cirkev je prítomná v nás a ovocie Cirkvi závisí od nás.

Iba s týmto vedomím, štúdiom Písma a vovádzaním Písma do nášho každodenného života sa staneme jedným v Kristovi. Ako členovia VMY sa nachádzame v rozličných častia sveta a horovíme rôznymi jazykmi, ale všetci rozumieme jazyku lásky – lásky Krista, Preblahoslavenej Panny a svätého Vincenta de Paul.

Carlos Moutas
Člen národného formačného týmu

Medzinárodné predsedníctvo a sekretariát

  • Generálny direktor potvrdil nasledovné menovania: Sestra Maria da Graça Pires, DC (koordinátorka, Portugalsko); Marie Pulcherie Ngo Oum (predsedkyňa, Kamerun), Élie Ndaruvukanye (predsedkyňa, Stredná Afrika, Rwanda-Burundi), Vanessa Aprilia Thomas (predsedkyňa, Indonézia), Fr. Franco Antonio Benavides Ramos, CM (direktor, Ekvádor) and Anna Lisa Martello (predsedkyňa, Taliansko); Fr. Mario Benito Hernández, CM (direktor, Salvádor); Fr. Flavio José Pereira, CM (direktor, Nikaragua), Sister Theresita Kusumawati, DC (koordinátorka, Indonézia); Eduardo Bogado (predseda, Venezuela).
  • Sestra Romana Dvoráková, DC bola menovaná jej sestrou vizitátorkou ako regionálna koordinátorka SMM v České republice.
  • 17. – 19. januára sa uskutočnilo stretnutie Medzinárodného predsedníctva v Madride. P. Gregory sa zúčastnil tohto stretnutia. Sme vďačný za vaše modlitby, ktoré nás sprevádzali počas tohto stretntutia. Boli to dni intenzívnej práce ale tiež radostného času, keď sme spolu pracovali v mene všetkých členov Združenia.
  • Počas februára bol publikovaný výročný list Prezidenta. V tomto liste boli prezentované závery Stretnutia, rovnako ako aj zdôvodenenie výberu “Žime našu vieru s radosťou” za naše motto … http://www.secretariadojmv.org/jmv/es/vmy-international/vmy-international-council/president/annual-letter-of-president-2013/
  • Ďakujeme členke prededníctva z Ameriky, Argelys Vega, za jej čas a pomov na sekretariáte v Madride počas uplynulých troch mesiacov (November, 2012 – Január 2013)
  • V nadchádzajúcich dvoch mesiacoch by sme mali prijať dvoch nových dobrovoľníkov. Prosíme vás o vaše modlitby za úspešné výsledky všetkých potrebných procesov, aby sa nám to podarilo uskutočniť a tím mohli lepšie slúžiť Združeniu.

Comments

comments