Myšlenky na měsíc červen 2013

MAXIME EGGER
SPIRITUALITA STARCE SILVÁNA

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v edici Malý duchovní život.

Svatý Silván z hory Athos je velký apoštol Božího milosrdenství, soucitu s celým stvořením a lásky k nepřátelům. Jeho žák Sofronij zpřístupnil životopis i spisy svatého Silvána. Tato kniha shrnuje v patnácti stručných kapitolách několik nejsilnějších aspektů Silvánovy duchovní nauky.

1. Pán stvořil člověka, aby žil věčně v něm a byl blažený, abychom byli s ním a v něm. Pán sám chce být s námi a v nás.

2. Bůh stvořil člověka z prachu, ale miluje nás jako vlastní děti a toužebně nás očekává.

3. Náš duchovní život nemůže být plodný, pokud nemá cíl, vizi, která by dávala smysl celému našemu bytí.

4. Bůh, živý Bůh mě povolal z ničeho k bytí. Úkonem lásky, zcela zdarma, mě stvořil z prachu země a vdechl mi svého Ducha.

5. Jednotu Otce, Syna a Ducha svatého představuje láska, neustálá výměna lásky, která mezi nimi probíhá a která je zdrojem života. Proto obrazem Boha v nás je právě schopnost milovat a tvořit, pevně spjatá se svobodou.

6. Pro Boha není důležité, zda se stanu ředitelem, biskupem či prostým kuchařem. On touží pouze po jednom: abych byl v něm, jako je on ve mně.

7. Smyslem života je být doopravdy sám sebou. Této osobní pravdivosti mohu dosáhnout pouze natolik, nakolik uskutečňuji Boží obraz v sobě.

8. V Kristu mohu dosáhnout slávy, pro kterou jsem byl stvořen tím, že ho nechám, aby se ve mně zrodil a žil, když se stanu tělem jeho Těla a krví jeho Krve skrze eucharistii.

9. Duch svatý se velice podobá pozorné a laskavé matce. Jako matka miluje své dítě a slitovává se nad ním, tak i Duch svatý se slitovává nad námi, odpouští, uzdravuje, poučuje a dává nám radost.

10.Bez Ducha svatého je má duše mrtvá, svoboda jen iluzorní, láska více či méně sobecká.

11. Duch svatý je učitel, která uvádí srdce do tajemství víry. Je utěšitel, který nám ve zkouškách přichází na pomoc, dává nám sílu a světlo, abychom mohli kráčet temnotami a údolím smrti a zůstali navzdory svým slabostem a pádům naživu.

12. Můžeme se hodně postit, hodně modlit a činit mnoho dobra, ale budeme-li přitom domýšliví, budeme se podobat bubnu, který sice duní, ale uvnitř je dutý.

13. Jaká je nejdůležitější duchovní činnost? Uchovat si získanou milost a pečovat o ni, aby přinášela ovoce.

14.Pýcha přestavuje základní příčinu, proč ztrácíme milost, kořen všech vášní, pramen všeho hříchu.

15. Hledat Boha vlastně znamená nechat se jím nalézt.

16. Jestliže v pokorné duši přebývá Duch svatý, dávající pokoj, lásku a svobodu, pak v pyšné duši se děje pravý opak, a proto celý svět trpí.

17.Pokud je duchovní život veden Duchem svatým, zaujímá v něm ústřední místo naše touha po Bohu.

18.Duše pokorného člověka je jako moře. Hodíš-li moře kámen, na minutku lehce zčeří hladinu a za chvíli se utopí v hlubině. Stejně tak se utopí smutky v srdci pokorného člověka, protože s ním je Boží síla.

19. Pýcha je nejhlubším kořenem všeho zla a vyléčit je může jedině její opak: pokora.

20. Pokoře se nenaučíš najednou, ale pomalu, skrze trpělivou a věrnou službu Bohu.

21.Bůh tomu, kdo činí pokání, dává nejenom své odpuštění, ale také milost Ducha svatého. A s ní přichází radost a pokoj.

22. Pokání je pravým opakem pocitu sebelítosti.

23.Život v Kristu spočívá na pěti pilířích: na svátostech, askezi, modlitbě, naslouchání Písmu a na poslušnosti vůči učení evangelia.

24.Skutečným základním kamenem duchovního života jsou svátosti, nevyčerpatelný pramen milosti.

25. Aby měl člověk milost, musí být ve všem zdrženlivý: v pohybech, v řeči, v pohledu, v myšlenkách, v jídle. Boží milost přebývá ve střídmém těle.

26. Být pokorný znamená poznat své hranice a svou slabost, doufat ve spásu nikoliv pro vlastní úsilí, ale pro milosrdenství Boží.

27. Modlitbou se člověk chrání před hříchem.

28. Skrze modlitbu přichází milost svatého Ducha a v plnosti můžeme poznat Boha.

29.Bůh na modlitbu odpoví, protože je milosrdný, nikoliv proto, že mu ji předkládá někdo dokonalý či svatý.

30. Pravá láska znamená rozdávat kolem sebe život a milost, které jsme dostali a dostáváme od Boha, konkrétně v každé eucharistii.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Comments

comments