Význam zjevení Neposkvrněné Panny Marie svaté Kateřině Labouré

Význam zjevení Neposkvrněné Panny Marie svaté Kateřině Labouré

Když bylo svaté Kateřině Labouré devět let, zemřela jí maminka a moc jí chyběla. Vzala si židli, aby dosáhla na sošku Panny Marie, a řekla jí: „Teď budeš mojí maminkou Ty,“ a s láskou a důvěrou ji objala. Měla velikou touhu vidět Pannu Marii a často s Ní v modlitbě rozmlouvala. Její touha se vyplnila ve společnosti svatého Vincence z Pauly, když vstoupila do Společnosti dcer křesťanské lásky, aby mohla sloužit Bohu v osobě chudých a opuštěných. Nastala pro ni vzácná chvíle, když k ní v noci přišel anděl strážný a volal ji do kaple, že ji tam čeká Přesvatá Panna, aby se nebála, že On ji tam doprovodí. Kateřina se oblékla, a jak spolu šli, světla se rozžíhala a dveře se jim otevíraly, až přišli do kaple. Najednou se u oltáře zjevila Neposkvrněná Matka a volala ji k sobě, aby si dala ruce do jejího klína, a tak spolu dvě hodiny důvěrně rozmlouvaly.

Dávala jí rady do života a řekla jí, aby často přicházela k oltáři, že tam vždy najde sílu a odvahu vše vydržet. Předpověděla, že na Francii přijdou těžké zkoušky, poteče krev v revoluci, Církev bude pronásledovaná, ale povzbudila ji, aby se nebála, že Boží blízkost bude s ní. Panna Maria jí také řekla, že prožije mnoho protivenství a nepochopení, protože si ji vybrala za svou poselkyni Zázračné medaile.

27. listopadu 1830 dostala svatá Kateřina Labouré nový dar z nebe: „Podle tohoto vzoru dej razit Zázračné medaile. Kdo ji bude s důvěrou nosit, obdrží mnoho milostí. Je to odznak Sdružení Mariiných dítek a členové mají být apoštoly ve svém okolí — jako hvězdy na medaili.“

Při tomto zjevení v noci z 18. na 19. července 1830 jí také řekla: „Přeji si Sdružení Mariiných dítek.“ Chtěla, aby se jí děti a mladí zasvětili a žili podle Jejího vzoru, Ona je bude chránit a vést po cestě do nebe.

Co znamená mariánsky se zasvětit?

Když se člověk rozhodne pro Marii jako pro svoji Matku, koná mariánské zasvěcení tak, jak to učinila svatá Kateřina Labouré. Neměl by to být jen příslib nebo předsevzetí. Mělo by to být rozhodnutí pro jiný způsob života — nového života, ve kterém se snažíme být každý den o něco lepší v souladu s evangeliem. Mariánské zasvěcení je posvátné rozhodnutí, privilegovaná cesta za Pánem. Statut, ať už mezinárodní nebo národní, hovoří o zasvěcení se Kristu skrze Pannu Marii, které objasňuje naše křestní zasvěcení: volíme si Marii za svoji Matku a vzor života ve službě a evangelizaci chudým. Chceme žít, modlit se a sloužit jako Maria v prostotě a pokoře, osvojit si spiritualitu Magnificat. Ona byla jeho učednicí jako my. Maria vždy ukazuje na svého Syna a vede nás k němu. Učí nás ho lépe poznávat. Vždyť kdo zná lépe syna než vlastní matka? A právě proto je tou nejlepší průvodkyní na cestě k němu. Tak radí Panna Maria i nám: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5) I sám Pán nám Ji odporoučí: „Hle Matka tvá.“ (Jan 19,27) Kdo se k Ní utíká, toho ochrání, dodá mu odvahu, povzbuzení a vyprosí dostatek milostí. Kdo bude nosit medaili s důvěrou, obdrží mnoho milostí pro svůj život. Pokud však chceme někoho následovat, měli bychom ho dobře poznat, abychom si mohli osvojit jeho myšlení a jednání. Panna Maria je vzor pokory, lásky, čistoty a tichosti. Prosme ji, aby nás naučila milovat tak, jak milovala Ona, sloužit tak, jak sloužila Ona a jak s důvěrou a vírou plnila Boží vůli. Ona byla živou monstrancí a stále žila s Bohem a pro Boha. Všední život žila nevšedním způsobem.

Můžeme se těšit a radovat, že Sdružení Mariánské mládeže je unikátní ve své existenci, protože je jediným sdružením, které si výslovně přála sama Panna Maria. Naše sdružení je výjimečné tím, že nám nabízí způsob života, který se odlišuje od toho běžného. Sdružení nám pomáhá žít naplno naše zasvěcení. Statut, článek 5 a bod 3, „Aby členové užitečně prožívali své zasvěcení“, říká, že Sdružení povzbuzuje k četbě Božího slova, slavení Eucharistie, k pravidelnému svátostnému životu, klade důraz na společnou modlitbu a liturgii, vede své členy k osvojení si zdravé Mariánské úcty podle učení Církve. Poskytuje jim pravidelná setkání v místních společenstvích, setkání na oblastní i celonárodní úrovni, jednou do roka duchovní cvičení nebo duchovní obnovu, formační témata pro práci ve skupinách, informace a účast na mezinárodních setkáních Sdružení.

Liturgická slavnost zasvěcení

Přijetí se vždy uskutečňuje v rámci mše svaté. Je to veřejné vyznání víry a touhy následovat Krista skrze příklad Panny Marie po absolvování patřičné formace a dobrovolném svobodném zvážení připravenosti pro toto vyznání. Je to chvíle, kdy se veřejně a oficiálně potvrdí rozhodnutí pro tento způsob života. Sám Pán Ježíš povzbuzuje k odvaze vyznání víry, když říká: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10,32)

Comments

comments