Myšlenky na měsíc říjen

JOSEMARÍJA ESCRIVÁ DE BALAGUER

CESTA

1. Chceš-li se vyhýbat svým povinnostem, nikdy nebudeš postrádat výmluv a spoustu zbytečných důvodů. Nezastavuj se, abys o nich uvažoval. Zbav se jich a dělej to, co dělat máš.

2. Bez dobrého architekta by sis nepostavil dobrý dům pro svůj život na zemi. Jak si můžeš chtít vystavět bez duchovního rádce palác posvěcení pro svůj věčný život v nebi?

3. Až dosáhneš pořádku ve svém životě, tvůj čas se ti znásobí a budeš moci vzdávat Bohu více chvály tím, že budeš více pracovat v Jeho službách.

4. V prvním řadě modlitba, pak pokání, na třetím místě, teprve na třetím místě činnost.

5. Neumíš se modlit? Postav se do přítomnosti Boží, a jakmile řekneš: „Pane, neumím se modlit!“, buď ujištěn, že jsi už začal.

6. Vytrvej v modlitbě. Vytrvej, i když tvé úsilí se ti zdá marným. Modlitba je vždycky plodná.

7. Ježíš trpí, aby vykonal vůli Otce. A ty, který chceš také vykonávat přesvatou Boží vůli tím, že následuješ Mistra, můžeš si naříkat, když cestou potkáváš utrpení?

8. Zpytování svědomí – to je každodenní práce. Je to účetnictví, které nesmí být nikdy obchodníkem

9. Dělej málo předsevzetí, ať jsou konkrétní, vykonávej je s Boží pomocí.

10.Navykni si, třebas jen jednou týdně, vyhledávat Marii, abys s ní došel k Ježíši, a budeš žít více

11. Ježíši, kéž jsem poslední ve všem … ale první v lásce.

12. Pro moderního apoštola, hodina studia je hodinou modlitby.

13. Čistota úmyslu – budeš ji mít vždy, když vždy a ve všem se budeš snažit líbit Pánu Bohu.

14. Posvěcení je prací celého života.

15. Snaž se najít každý den několik chvilek samoty, tak nutné k udržování vnitřního života.

16.Maria, učitelka modlitby. Hleď, jak prosí svého Syna v Káni. A jak naléhá důvěřivě, vytrvale. A jaký

17. Jak málo máš lásky k Bohu, vzdáš-li se bez boje pod záminkou, že to není těžký hřích?

18. Nečinnost je věc naprosto nepochopitelná u člověka s duší apoštola.

19. V Kristu nacházíme všechny ideály. Je Král, je Láska, je Bůh.

20. Vše, co činíme z lásky, dosáhne velikosti a krásy.

21. Až se přiblížíš ke svatostánku, vzpomeň si, že On na tebe čeká už dvacet století.

22. Nezapomeň, že bolest je zkušebním kamenem lásky.

23. Svatý růženec je mocná zbraň. Používej ji s důvěrou a podivíš se nad výsledky.

24. Nekritizuj záporně, nemůžeš-li chválit, neříkej nic.

25.Uvědomuješ si, že jsi slabý. A to také jsi. Přesto – spíše proto, tě Bůh vyvolil. Na tobě žádá pouze

26. Když se opravdu odevzdáš Bohu, nebude potíží, které by dovedly otřást tvým optimismem.

27. Mše je dlouhá, říkáš a já dodávám: protože tvoje láska je krátká.

28. Nevynechávej návštěvy u svatostánku. Po svých obvyklých modlitbách řekni Ježíši přítomnému ve svatostánku vše o svých denních starostech. A on ti dá světlo a odvahu pro tvůj život křesťana.

29. Sebepoznávání nás přivádí přirozeně k pokoře.

30. Nezapomínej, že na zemi každá velká věc měla malý začátek.

31. Začít, to dovedou všichni. Vytrvat dovedou jen svatí.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Comments

comments