Myšlenky z Písma svatého na měsíc březen 2011

1.3. Vyhýbat se zlu, to se líbí Pánu, přestat s bezprávím, to ho usmiřuje. Sir 35,3 2.3. Kdo by chtěl být mezi vámi velký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Mk 10,43.44 3.3. Všechno je rozdílné, jedno od druhého, nic nejvyšší neudělal s nedostatkem. Jedna věc zdůrazňuje dokonalost druhé. Sir 42,24.25 4.3. Kdykoliv se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky. Mk 11,25 5.3. Bože, budu ti děkovat a tebe chválit, velebit budu jméno Páně. U bran svatyně jsem prosil o moudrost, až do posledního dne ji budu hledat. Sir 51,22.23 6.3. Já vám dnes nabízím požehnání a kletbu. Požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, vašeho Boha, které já vám dnes přikazuji. Kletbu, když příkazy Hospodina, vašeho Boha, poslouchat nebudete a ustoupíte z cesty, kterou vám já dnes přikazuji, a budete následovat cizí bohy, které jste neznali. Dt 11, 18. 26-28 7.3. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán, v našich očích je to podivuhodné. Mk 12,10.11 8.3. Blaze muži, který se bojí Hospodina. Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. Žl 112,1.7 9.3. Obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Jl 2,12.13 10.3. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Dt 30,19.20 11.3. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Což je to půst, který si přeji? Zdali-pak půst, který si přeji, není toto: rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Iz 58,4 – 6 12.3. Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Iz 58,9b-11 13.3. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho člověka vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění. Řím 5, 12.19 14.3. Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Lv 19,2. 15.3. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Iz 55,10.11 16.3. Smiluj se nade mnou. Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Žl 51,3 17.3. Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Mt 7,7.8 18.3. Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Ez 18,21-22 19.3. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Ž 89,12.15 20.3. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. Gn 12,3 21.3. Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony. Dan 9,9.10 22.3. Očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Iz 1,16.17 23.3. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Mt 20,28 24.3. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Jer 17,7.8 25.3. Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel ( to je ‘Bůh s námi’ ). Iz 7,14 26.3. Opět se nad námi Bůh slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodí všechny jejich hříchy. Mich 7,19 27.3. Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Řím 5,1.2 28.3. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Žl 42, 2 Žádný prorok není vítán ve své vlasti. Lk 4,24 29.3. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát. Mt 18,21.22 30.3. Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Žl 147,6 31.3. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Jer 7,23

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments