Myšlenky z Písma svatého na měsíc červen 2011

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

 

1.6. Jakmile přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám
ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. Jan 16,13

2.6. Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich
smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. Ef 1,17

3.6. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

4.6. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Vždyť Otec sám vás miluje, protože
vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Jan 16,24.27

5.6. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch
slávy, to je Duch Boží. Trpí-li někdo, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha
velebí, že je křesťanem. 1Pt 4,14.16

6.6. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

7.6. Spravedliví se zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.
Žl 68,4

8.6. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z temnot
smrti. Žl 68,21

9.6. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsem jedno – já v nich a ty
ve mně. Jan 17,22.23

10.6. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On odpouští
všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žl 103,2.3

11.6. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé
duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Mt 10,8

12.6. Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze
jeden Pán. Ty projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. 1Kor 12,4-7

13.6. Tomu, kdo tě uhodí do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit
o košili, nech i svůj plášť. Mt 5,39.40

14.6. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny
nebeského Otce. Mt 5,44.45

15.6. Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky
a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. 2Kor 9,8

16.6. Jestliže odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když
lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky. Mt 6,14.15

17.6. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je ani mol ani rez nekazí a kam se zloději nemohou
prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,20.21

18.6. Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro
Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. 2Kor 12,9.10

19.6. Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji
a Bůh; dárce lásky a pokoje, bude s vámi. 2Kor 13,11

20.6. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni,
a jakou měrou měříte, takovou se naměří i vám. Mt 7,1.2

21.6. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim. Mt 7,12

22.6. Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým,
abyste vy zbohatli z jeho chudoby. 2Kor 8,9

23.6. Kalich požehnání, který žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme
– není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás
mnoho, neboť všichni máme účast v tom jednom chlebě. 1Kor 10,16.17

24.6. Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě nazval mě jménem.
Iz 49,1

25.6. Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník
bude uzdraven. Mt 8,8

26.6. My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni
do jeho smrti. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít
novým životem. Řím 6, 3.8-11

27.6. Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi
podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. Žl 103, 8-10

28.6. Zkoumej mě, Hospodine, a zkoušej. Tvou dobrotu mám na zřeteli, jednám podle tvé
pravdy. Žl 25,2.3

29.6. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď
sláva na věčné věky! 2 Tim 4,18

30.6. Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a on jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.
Jan 10,27.28

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments