Myšlenky z Písma svatého na měsíc květen 2011

1.5. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili. Jan 20,29

2.5. Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Mt 10,22

3.5. Kdo věří ve mne, ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Jan 14,12.13

4.5. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

5.5. Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,35.36

6.5. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Žl 27,1

7.5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby je ze smrti vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Žl 33,18.19

8.5.Skrze Krista jste uvěřili v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat. 1Pt1,21

9.5. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Jan 6,27

10.5. Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Jan 6,35

11.5. Sestoupil jsem s nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle je, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Jan 6,38

12.5. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Jan 6,44

13.5. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Jan 6,54

14.5. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Jan 15,16

15.5. Kristus sám na sobě vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtvi hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. 1Petr 2,24.25

16.5. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? V tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Řím 8, 35.37

17.5. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život; nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27

18.5. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

19.5. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Jan 13,16.17

20.5. Kristus je ten kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní. V nikom jiném není spásy. Sk 4,11.12

21.5. Za cokoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Jan 14,13

22.5. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. 1Pt 2,9

23.5. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat. Jan 14,21

24.5. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Jan 14,27

25.5. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Jan 15,4

26.5. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15,10

27.5. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,13

28.5. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Jan 15,18

29.5. Je lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý
za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. 1Pt 3,17.18

30.5. Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15,26

31.5. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána! Lk 1, 45

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

Comments

comments