Myšlenky z Písma svatého na měsíc listopad 2010

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

1.11. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. (1J 3,1-3)

2.11. Mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. (Flp 2,5-11)

3.11. Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru. (Flp 2,12-18)

4.11. Tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. (Lk 15,1-10)

5.11. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. (Flp 3,17-4,1)
6.11. Všechno mohu v tom, který mě posiluje. (Flp 4,10-19)

7.11. Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus. (2Sol 2,16-3,5)

8.11. Když tvůj bratr zhřeší, domluv mu, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A když se proti tobě prohřeší sedmkrát za den a sedmkrát se na tebe obrátí a řekne: „Je mi líto“, odpusť mu. (Lk 17,1-6)

9.11. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? (1Kor 3,9c-11.16-17)

10.11. Připomínej všem, ať se podřizují vládě svých představených, aby je poslouchali a byli ochotni
ke všemu, co je správné. Ať nikoho neurážejí, ať nejsou hádaví, ale ať se chovají přívětivě a všem lidem ať projevují všemožnou mírnost. (Tit 3,1-7)

11.11. Boží království je mezi vámi. (Lk 17,20-25)

12.11. Láska záleží v tom, že žijeme podle jeho přikázání. A přikázání, jak jste je slyšeli od začátku, je toto: Žijte v lásce! (2J 4-9)

13.11. Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? (Lk 18,1-8)

14.11. Kdo nechce pracovat, ať nejí. Někteří z vás žijí velmi zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. (2Sol 3,7-12)

15.11. Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, nepostává na cestě, kudy chotí hříšní a nezasedá
ve shromáždění rouhačů, ale má zalíbení v Hospodinově zákoně a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí. (Ž 1)

16.11. Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho
a on u mě. (Zj 3,2-6.14-22)

17.11. Říkám vám: Každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. (Lk 19,11-28)

18.11. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých. (Ž 149).

19.11. Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce. (Ž 119)

20.11. Veleben buď Hospodin, má Skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit. (Ž 144)

21.11. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. (Kol 1,12-20)

22.11. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu? A kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce: jehož duše nebaží po marnosti. (Ž 24)

23.11. Dejte si pozor, abyste se nenechali svést. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: „Já jsem to!“ a „Ten čas je tady!“ Nechoďte za nimi (Lk 21,5-11)

24.11. Ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši. (Lk 21,12-19)

25.11. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. (Lk 21,20-28)

26.11. Nebe i země pominou, ale má slova nepominou. (Lk 21,29-33)

27.11. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka. (Lk 21,34-36)

28.11. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. (Řím 13,11-14)

29.11. Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha. Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách. (Iz 2,1-5)

30.11. Jestliže ústy vyznáš, že Ježíš je Pán, a v srdci věří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.(Řím 10,9-18)

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments