Myšlenky z Písma svatého na měsíc říjen 2010

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

1.10. Jestliže nebudete znovu jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako dítě, ten je v nebeském království největší. (Mt 18,1-4)

2.10. Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil (Ef 23,20-23a)

3.10. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána. (2Tim 1, 6-8.13-14)

4.10. Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je
pro mě ukřižován svět a já světu. (Gal 6,14-18)

5.10. Bůh si mě už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych
o něm kázal radostnou zvěst pohanům. (Gal 1,13-24)

6.10. Pane, nauč nás modlit se. (Lk 11,1-4)

7.10. Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a otevře se vám. (Lk 11,5-13)

8.10. Ti, kdo jednají na základě víry, to jsou pravé Abrahámovy děti. (Gal 3,7-14)

9.10. Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. (Gal 3,22-29)

10.10. Tohle je jisté: když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. (2Tim 2,8-13)

11.10. To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do otrockého chomoutu. (Gal 4,22-24.26-27.31-5,1)

12.10. Vedeni Duchem, opřeni o víru očekáváme věčný život, v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali jsi obřezán, nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou. (Gal 5,1-6)

13.10. Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. (Gal 5,18-25)

14.10. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (Ef 1,1-10)

15.10. Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme modlit. A tu sám Duch se za náš přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. (Řím 8,22-27)

16.10. Kéž by vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. (Ef 1,15-23)

17.10. Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. (2Tim 3,14-4,2)

18.10. Pán stál při mě a dal mi sílu. (2Tim 4,9-17b)

19.10. Kdysi jste žili bez Krista. Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste byli kdysi vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. (Ef 2,12-22)

20.10. Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. (Lk 12,39-48)

21.10. Ať vám ze své bohaté božské slávy dá Otec to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání. (Ef 3,14-21)

22.10. Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní
a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. (Ef 4,1-6)

23.10. Žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách v něho, v Krista, který je naše hlava. (Ef 4,7-16)

24.10. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. (Sir 35,15b-17.20-22a)

25.10. Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám
pro Kristovy zásluhy. (Ef 4,32-5,8)

26.10. Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. (Ef 5,21-33)

27.10. Každý dostane odměnu od Pána za to dobré, co vykonal, ať je to otrok, nebo svobodný. (Ef 6,1-9)

28.10. Už nejste cizinci ani přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. (Ef 2,19-22)

29.10. Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův. (Flp 1,1-11)

30.10. Pro mě život je Kristus a smrt ziskem. (Flp 1,18b-26)

31.10. Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra. (2Sol 1,11-2.2)

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments