Radostní růženec a zázračná medaile

1. Tajemství: Kterého jsi z Ducha Svatého počala

Tak jako byl anděl Gabriel poslem Radostné zvěsti pro Pannu Marii, tak je i Panna Maria skrze Zázračnou medaili pro nás poslem naděje a důvěry Boha v lidstvo, ale i výzvou ke změně našeho života.

Z rukou Panny Marie na medaili vycházejí paprsky označující milosti, které rozdává všem, kteří o ně prosí. Drahokamy, které nezáří, představují milosti, o které nikdo neprosí.

Panno Maria, dej nám pochopit, že tak jako skrze Tvoje FIAT při Zvěstování přišel na zem Boží Syn, přišla na zem naše spása, tak skrze naše každodenní ANO Boží vůli, Božím plánům a záměrům s námi, skrze naše každodenní zříkání se své vůle a svých představ, můžeme vyprošovat lidstvu mnohé milosti a nechat tak zazářit dalším drahokamům na Tvých rukou.

2. Tajemství: S kterým jsi Alžbětu navštívila

 

Hvězdy na medaili představují dvanáct apoštolů a svatých, kteří věrně následovali Ježíše podle vzoru Panny Marie, která ochotně a s radostí pospíchala posloužit své příbuzné Alžbětě.

Panno Maria, dej nám pochopit, že i když se nám zdá plnění Boží vůle kolikrát těžké je to pro nás ta nejradostnější životní cesta, kterou nám Pán připravil. Prosíme Tě, pomáhej nám stát se apoštoly nejen šířením Tvé medaile, ale hlavně skutky milosrdné LÁSKY vůči každému člověku, s kterým se setkáme.Dej, ať náš život je zpřítomněním Krista na zemi.

3. Tajemství: Kterého jsi v Betlémě porodila

Panna Maria na medaili šlape na hlavu hada. Kniha Genezis o tom píše:

„ Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Ono ti rozšlape hlavu a ty mu zraníš patu.“

Bůh přislibuje ženě – Panně Marii vítězství nad ďáblem, a to skrze jejího potomka – Mesiáše.

Panno Maria, Ty jsi neztratila důvěru v Boží příslib a Boží starostlivost ani tehdy, když jste beznadějně hledali nocleh spolu se svatým Josefem. Pokojně a poslušně, bez šomrání a výčitek Bohu jsi šla do jeskyně za městem a zde se v nočním tichu a chudobě narodil Spasitel světa. Proto Tě prosíme, nauč i nás s důvěrou a odevzdaně přijímat všechny životní situace, které nám Pán připravil, i když vždy nechápeme jejich souvislost, jejich význam a smysl. Ať nás Tvá medaile upevňuje v naději a ve víře ve vítězství dobra nad zlem, ve vítězství Krista nad ďáblem, a to hlavně v dnešních časech, když všechno okolo nás svědčí proti tomuto příslibu.

4. Tajemství: Kterého jsi v chrámě obětovala

Pod křížem na medaili se nacházejí dvě srdce: Ježíšovo srdce ovinuté trním a srdce Panny Marie probodnuté mečem. To nám připomíná událost obětování Ježíše v chrámě a s tím spojené Simeonovo proroctví: „…a tvou duši pronikne meč.“

Mariino srdce bylo plné Boha, proto byla schopná odpustit těm, kteří probodli její srdce ukřižováním jejího Syna. Maria se však pod křížem nebouřila, nežalovala, neměla v srdci zlost, nesoudila a nezavrhovala ty, kteří se Kristovi posmívali, kteří ho bičovali, přibíjeli na kříž… Maria ve chvíli největšího utrpení mlčí a miluje a proti vší lidské logice přijímá vrahy svého Syna za své děti!

Panno Maria, dej nám pochopit, že pramen našeho vnitřního štěstí a řešení všech našich problémů spočívá ve změně našeho vlastního srdce. Zde koření naše věrnost i nevěrnost. Ukaž nám, že trpíme a jsme nespokojení ne proto, že musíme žít se sobeckými, pyšnými, nervózními nebo podrážděnými lidmi, ale proto, že je nedokážeme takové přijmout a milovat. Vypros nám proto u Ježíše srdce z masa, na kterém se bude moci zastavit všechna lidská zloba a nenávist a které bude schopné na urážky odpovídat ODPUŠTĚNÍM a LÁSKOU, a tak vytvářet JEDNOTU v našich rodinách a společenstvích.

5. Tajemství: Kterého jsi v chrámě nalezla

Panna Maria našla Ježíše v chrámě. To je cesta i pro nás. Ona sama to řekla při Zjevení sestře Kateřině: „ Přicházej často k tomuto oltáři. Zde dostanou milosti všichni, kteří o ně budou prosit horlivě a s důvěrou.“

Ďábel se ničeho tak nebojí jako opravdivé, pokorné modlitby, proto vynakládá největší úsilí na to, aby nás od ní odvrátil. On se nebojí našeho studia, naší činnosti, naší služby… on ustupuje tehdy, když nás vidí na kolenou.

Panno Maria, učiň nás lidmi modlitby! Ať pro nás není nic důležitějšího a zajímavějšího než setkání s Pánem. Nauč nás ztrácet čas pro Krista v chrámě, protože jen skrze modlitbu Bůh mění naše srdce, naše postoje, naše vztahy, dává nám pohled víry na naše každodenní události, sílu nést naše kříže, připoutává si nás více k sobě, aby se stal centrem našeho života a hlavně nám dává poznat, jak velmi nás miluje a jakou cenu máme v Jeho očích!

Radostný růženec a zázračná medaile.doc

Comments

comments