Myšlenky z Písma svatého na měsíc prosinec 2010

1. Hospodin zničí smrt navždy. Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. (Iz 25,6-10a)

2. Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. (Mt 7,21.24-27)

3. Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina. (Ž 26)

4. Jděte a hlásejte: „Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. (Mt 9,35-10,1.5-8)

5. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i Kristu přijal vás – k oslavě Boží. (Řím 15,4-9)

6. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. (Ž 85)

7. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, národy řídí podle práva. (Ž 96)

8. Skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti. (Ef 1,3-6.11-12)

9. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: „Nestrachuj se! Já ti pomohu!“ (Iz 41,13-20)

10. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by se rozléval jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny. (Iz 48,17-19)

11. Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno. (Ž 80)

12. Vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Nestýskejte si jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. (Jak 5,7-10)

13. Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. (Ž 25)

14. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje. (Ž 34)

15. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný! Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země. (Iz 45,6b-8.18.21b-25)

16. I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí, nezakolísá moje smlouva, která dává pokoj – praví Hospodin, který tě miluje. (Iz 54,1-10)

17. Bože buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi jak jednáš, kéž poznají všechny národy jak zachraňuješ. (Ž 72)

18. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. (Ž 72)

19. Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. (Iz 7,10-14)

20. Hospodinu náleží země, i to co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají. Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod. (Ž 24)

21. Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno. (Ž 33)

22. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. (Lk 1,46-56)

23. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (Ž 25)

24. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha. (9z 62,1-5)

25. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. (J 1,1-18)

26. Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu a pokoru, mírnost a trpělivost. (Kol 3,12-21)

27. Naše společenství je s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. (1J 1,1-4)

28. Když žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista náš očišťuje od každého hříchu. (1J 1,5-2,2)

29. Kdo jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on. (1J 2,3-11)

30. Kdo koná, co chce Bůh, zůstává navěky. (1J 2,12-17)

31. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. (J 1,1-18)

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments