Potřebujeme dnes ještě odpustky?

Potřebujeme dnes ještě odpustky?

O odpustcích jsme slyšeli ve škole v hodinách dějepisu: o M. Janu Husovi, který se r. 1412 postavil proti kupčení s odpustky v Praze, i o tom, že prodávání odpustků v Německu vyvolalo reformační hnutí, započaté Martinem Lutherem. Proto se můžeme ptát: Existují ještě dnes odpustky? Dají se koupit? Víme přece, že peníze a věci Boží spolu nejdou dohromady. V Bibli čteme: »Petr mu (Šimonu Mágovi) odpověděl: “Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze!”« (Sk 8,20) V několika otázkách a odpovědích se pokusíme přijít věci na kloub.

Odpustky jsou od slova odpouštět. Znamená to tedy, že se jejich prostřednictvím odpouštějí hříchy?

Ne, hříchy se odpouštějí ve svátosti smíření.

Co tedy odpustky jsou?

Odpustky promíjejí tresty za hříchy a pomáhají zahladit následky hříchů.

Copak se tresty za hříchy neodpouštějí ve svátosti smíření?

Ve svátosti smíření se odpouští hřích, tedy spáchané provinění. Trest za hřích se automaticky nepromíjí, tak snadné to zase není. Kromě toho zůstávají následky hříchu jako oslabená vůle, otupené svědomí, špatné návyky a sklony. Vymanit se z nich je obtížné.

Je o odpustcích nějaká zmínka v Bibli?

Není. Ale na několika místech čteme, že se máme za sebe navzájem modlit a pomáhat si. “Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.” (Gal 6,2) Odpustky jsou Božím dobrodiním, které církev zprostředkuje svým členům.

Patří odpustky k učení církve?

Ano. Pojednává o nich Kodex církevního práva, hlava 4, kánony 992–997.

Jsou odpustky nutné ke spáse?

Nejsou. Je to spíš vhodná příležitost, která se nabízí. Záleží na nás, zda ji využijeme.

Dopustíme se hříchu, když odpustky nechceme získávat?

Ne, církev k získání odpustků nikoho nenutí. Je to stejné, jako když člověk s nárokem na důchod o něj nepožádá a žije raději ze svých úspor. Za to ho stát do vězení nepošle.

Z čeho uděluje církev odpustky?

Církev je rozděluje ze zásluh Pána Ježíše, P. Marie, apoštolů, mučedníků a všech těch, kteří svůj život dobře prožili. Je to výraz solidarity, společenství svatých v praxi.

Kdo konkrétně může udělovat odpustky?

Odpustky uděluje papež nebo ten, kdo od papeže dostane výslovné oprávnění. Nikdo jiný odpustky udělovat nemůže.

Co znamená, že odpustky jsou částečné nebo úplné?

Odpustky částečné promíjí jenom určitou část trestů za hříchy, úplné promíjejí všechny tresty.

Co znamená, že odpustky jsou plnomocné?

Je to starší výraz pro odpustky úplné, tj. odpouštějící všechny tresty za hříchy. Odpustky plnomocné = odpustky úplné.

Kdo může odpustky získat?

Může je získat katolický křesťan žijící v plném společenství s církví (= není exkomunikovaný), který má úmysl odpustky získat, splní předepsané podmínky a je ve stavu posvěcující milosti alespoň na konci předepsaných skutků.

Mohou získat odpustky i děti?

Děti mohou získat odpustky, jestliže již přistupují ke svátosti smíření, ke sv. přijímání a jsou poučeny o tom, co odpustky jsou. Mají tak stejné podmínky jako dospělí.

Jaké jsou to podmínky?

Podmínky se liší podle toho, zda se jedná o odpustky částečné, nebo úplné. U úplných odpustků jsou podmínky přísnější. V podstatě se vyžaduje stav milosti posvěcující a vykonání předepsaného dobrého skutku.

Jaké jsou podmínky u částečných odpustků?

1. Mít úmysl odpustky získat.

2. Být ve stavu posvěcující milosti (= nemít na duši těžký hřích).

3. Vykonat skutek odpustky obdařený.

Je k získání částečných odpustků nutná svátost smíření a sv. přijímání?

Není to předepsáno, vyžaduje se toliko stav posvěcující milosti. Na druhé straně víme, že stav milosti posvěcující se získá především přijetím svátosti smíření a rozmnožuje se sv. přijímáním.

Uvádí se u částečných odpustků počet dní nebo let, jak tomu bylo dříve?

Dny nebo roky se již neuvádí, tato praxe byla opuštěna. U částečných odpustků se jedná o jakési zdvojnásobení hodnoty zadostiučinění za hříchy, které je tím větší, čím větší byla láska a úsilí o křesťanskou dokonalost při konání dobrého skutku. Záleží tak na nás, s jakou opravdovostí chceme odpustky získat.

Jaké jsou podmínky u úplných (plnomocných) odpustků?

1. Mít úmysl odpustky získat.

2. Nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu, ani těžkém, ani lehkém.

3. Přijmout svátost smíření (jedna svátost smíření postačí k získání několika úplných odpustků).

4. Přijmout sv. přijímání pod jednou nebo pod obojí způsobou (pro každé úplné odpustky zvlášť).

5. Pomodlit se jakoukoliv modlitbu na úmysl papeže (např. jednou Otče náš a Zdrávas).

6. Vykonat skutek úplnými odpustky obdařený. Svátost smíření, sv. přijímání a modlitbu na úmysl papeže je možno splnit několik dní před nebo několik dní po vykonání předepsaného dobrého skutku. Je však vhodné, aby sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže byla vykonána téhož dne jako skutek úplnými odpustky obdařený.

Co znamená, že svátost smíření je nutno přijmout několik dní před nebo po vykonání dobrého skutku úplnými odpustky obdařeného: kolik dní to je?

Není to přesně stanoveno. Obvykle se uvádí asi týden až 10 dní. Tedy asi 10 dní před nebo 10 dní po vykonání předepsaného skutku.

Pro koho můžeme odpustky získat?

Odpustky částečné i úplné můžeme získat:
1. pro sebe,
2. pro určitého zemřelého člověka na způsob přímluvy.

Můžeme odpustky získat pro některého žijícího člověka, např. pro svoje děti nebo vnuky?

Nemůžeme. Mají možnost je získat sami.

Mohou odpustky získat křesťané jiných církví, např. církví evangelických?

Nemohou. Odpustky uděluje pouze církev katolická.

Mohou odpustky získat řeckokatolíci?

Mohou je získat. Jsou to přece řádní členové katolické církve. Jejich východní obřad není na překážku.

Mají řeckokatolíci jiné podmínky k získání odpustků než římskokatolíci?

Nemají. Podmínky jsou stejné u všech katolíků bez ohledu na jejich obřad a liturgii.

Jak často je možno odpustky získat?

Úplné odpustky pouze jednou za den, částečné odpustky i vícekrát za den.

Co způsobí získání odpustků pro zemřelé?

1. Při získání částečných odpustků zkrácení jejich očistcových trestů.

2. Při získání úplných odpustků vysvobození z očistce, tedy okamžité přijetí do slávy nebeské.

Co je pro zemřelého důležitější: zapálit na jeho hrobě svíci, nebo pro něho získat odpustky?

Zapálení svíce na hrobě je výrazem vzpomínky, piety a vděčnosti. Zapálená svíce sama o sobě ovšem zemřelému neprospěje. Naproti tomu jsou odpustky pro zemřelého účinnou pomocí.

Jaké jsou skutky odpustky obdařené?

A) Tři všeobecnější příležitosti. Částečné odpustky může získat věřící křesťan:

1. Který při plnění svých povinností a snášení životních strastí pozvedá v pokorné důvěře svou mysl k Bohu a vzývá ho, aspoň v duchu, nějakou invokací. Tyto invokace – “střelné modlitby” – mohou být naprosto libovolné, pouhé jejich odříkání však samo o sobě nestačí k získání odpustků, musí to být modlitba jdoucí z hloubi duše.

2. Který veden duchem víry a milosrdenství dává sám sebe nebo svůj majetek do služby bratřím trpícím nouzí.

3. Který se v duchu pokání dobrovolně zdržuje něčeho dovoleného a jemu příjemného.

B) Posvěcený předmět. Věřící křesťan, jenž zbožně užívá kříže s tělem Ukřižovaného i bez něho, růžence, škapulíře anebo medailónku, které řádně posvětil některý kněz, získává částečné odpustky. Důvodem k získání odpustků není pouhé vlastnictví posvěceného předmětu, ale jeho zbožné užívání (např. nosit při sobě, s úctou uchovávat doma apod.).

C) Četba Písma svatého. Kdo čte Písmo sv. s úctou ke slovu Božímu a na způsob duchovní četby, může získat částečné odpustky. Koná-li to aspoň 1/2 hodiny, může získat úplné odpustky.

D) Pobožnost křížové cesty. Kdo koná pobožnost křížové cesty před řádně zřízenými 14 zastaveními, může získat úplné odpustky. Vyžaduje se, aby se pohyboval od jednoho zastavení ke druhému a rozjímal při tom o umučení

Potřebujeme dnes ještě odpustky?

j) Některé další úkony: Kdo se zbožně pokřižuje a říká při tom: “Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen,” může získat částečné odpustky. Kdo vykoná libovolnou formou úkon duchovního přijímání, může získat částečné odpustky (např. Kancionál č. 042). Kdo vzbudí úkon víry, naděje, lásky a lítosti některou schválenou formou, může získat částečné odpustky (např. Kancionál č. 019).

k) Některé další modlitby: Litanie k Nejsvětějšímu Jménu Ježíše – Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (Kancionál č. 065) – Litanie k nejdražší Krvi Páně – Litanie loretánská (Kancionál č. 067) – Litanie k sv. Josefu – Litanie ke Všem svatým (Kancionál č. 068). – Zdrávas, Královno (Kancionál č. 007) – Pod ochranu tvou (Kancionál č. 008) – K tobě, sv. Josefe (Kancionál č. 011) – Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. (jen za zemřelé) – kající žalm 130 (129): Z hlubin volám k tobě, Bože, – kající žalm 51 (50): Smiluj se nade mnou, Hospodine, – Vyznání víry apoštolské (Kancionál č. 002) – Vyznání víry nicejsko-cařihradské (Kancionál č. 502) – kterákoli církevně schválená modlitba za kněžská a řeholní povolání (na př. Kancionál č. 049) – vnitřní modlitba.

l) Některé dny v roce: na Zelený čtvrtek a o slavnosti Těla a Krve Páně je možno získat úplné odpustky při slavnostní recitaci (zpěvu) Chvalte, ústa (Kancionál č. 704 a 705); při soukromé recitaci a v ostatních dnech odpustky částečné – na Velký pátek může získat úplné odpustky, kdo se při liturgických obřadech zbožně účastní uctívání sv. kříže a políbí ho – při slavení vigilie velikonoční na Bílou sobotu večer může získat úplné odpustky, kdo nějakou obvyklou formou obnoví křestní sliby. Totéž platí ve výroční den svého vlastního křtu.

m) Návštěva kostela. 1. Ve farním kostele je možno získat úplné odpustky – v den titulární slavnosti (např. dne 15. 8. ve farním kostele zasvěceném Nanebevzetí P. Marie atd.) – dne 2. srpna, tj. v den františkánského svátku Porciunkuly. 2. V řeholních kostelích nebo kaplích je možno získat úplné odpustky ve svátek sv. zakladatele příslušného řádu nebo kongregace (na př. u saleziánů 31.1., v den památky Dona Bosca). Předepsaným skutkem v obou případech je zbožná návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Vyznání víry – apoštolské nebo nicejsko-cařihradské.

N) Pro okamžik smrti. Nemůže-li být přítomen kněz, který by umírajícímu udělil svátosti a apoštolské požehnání s plnomocnými odpustky (stává se to např. v nemocnici), uděluje církev úplné odpustky pro okamžik smrti tomu, kdo je řádně disponován a během života se pravidelně modlíval. Požadovaná dispozice předpokládá stav milosti posvěcující s vyloučením zalíbení v jakémkoliv (i lehkém) hříchu. Chybí-li posvěcující milost, možno ji získat dokonalou lítostí spojenou s touhou po svátostech. K dosažení lepší dispozice je vhodné vzývat nejsvětější Jméno Ježíšovo (ústy, nebo aspoň srdcem) a očekávat smrt s odevzdaností do Boží vůle. Je také vhodné použít kříže s tělem Ukřižovaného, nebo i bez něho (např. z růžence). Prakticky: 1. Z lásky k Bohu vzbudit lítost nad svými hříchy. 2. Odpustit všem, kdo nám ublížili. 3. Přijmout smrt odevzdaně a důvěřovat Božímu milosrdenství.

Úplné odpustky se tradičně udělují v jubilejních letech. Kdy byly poprvé vyhlášeny?

Jubilejní odpustky vyhlásil po prvé papež Bonifác VIII. roku 1300.

Vyhlásil také papež Jan Pavel II. odpustky k jubilejnímu roku 2000?

Ano, vyhlásil je bulou (= oficiálním papežským dokumentem) s názvem “Tajemství vtělení – Incarnationis mysterium”. Bula je datována v Římě dnem 29. 11. 1998 a nedávno vyšla v českém překladu péčí Sekretariátu České biskupské konference.

Jsou tedy odpustky stále aktuální ?

Jsou, ale proti středověké praxi se změnily podmínky. Především se výrazně omezily možnosti jejich získání prostřednictvím peněžního daru na dobrý účel.

Ale přece: dají se i dnes odpustky koupit ?

Odpustky nejsou na prodej. Pokud se s nimi ve středověku kupčilo, byl to výraz hrubé materializace křesťanství. Církvi se to ostatně záhy krutě vymstilo.

Kdy je možno odpustky Velkého jubilea roku 2000 získat?

V době od 25. 12. 1999 do 6. 1. 2001, tj. od Narození Páně r. 1999 do Zjevení Páně r. 2001, kdy končí jubilejní rok.

Jaké jsou podmínky pro získání úplných odpustků Jubilejního roku 2000?

Prvních pět podmínek: (1. mít úmysl odpustky získat, 2. nemít trvalé zalíbení ve hříchu, 3. svátost smíření, 4. sv. přijímání, 5. modlitba na úmysl papeže) je stejných jako u všech úplných odpustků. Dobrý skutek jubilejními odpustky obdařený je tento: a) V České republice 1a. navštívit katedrální chrám některé diecéze (např. chrám sv. Víta v Praze, sv. Václava v Olomouci, Petrov v Brně atd.), nebo: 1b. navštívit jiný kostel nebo místo, které za tímto účelem určí místní biskup (poutní nebo jiné významné chrámy v jednotlivých diecézích). V tomto chrámu splnit alespoň jednu z těchto podmínek: – účast na mši sv. – účast na ranních chválách – účast na nešporách – účast na pobožnosti křížové cesty – společná modlitba růžence – účast na jiné pobožnosti – zbožné rozjímání ve skupině nebo i jednotlivě, na závěr se pomodlit Otče náš, Věřím (apoštolské nebo nicejsko-cařihradské) a jakoukoliv mariánskou modlitbu (například Zdrávas) V praxi to znamená: Navštívit katedrálu nebo určený kostel a tam nějakou dobu zbožně rozjímat (např. poděkovat za možnost získat odpustky) a potom se pomodlit Otče náš, Věřím a Zdrávas. b) V Římě navštívit jednu ze čtyř patriarchálních bazilik: 1. sv. Petra ve Vatikáně 2. Nejsvětějšího Spasitele v Lateránu 3. S. Maria Maggiore – Panny Marie Větší 4. sv. Pavla za hradbami. V této bazilice splnit alespoň jednu z těchto podmínek: – účast na mši sv. – účast na ranních chválách – účast na nešporách – účast na pobožnosti křížové cesty – společná modlitba růžence – společná mariánská východní modlitba zvaná Akafist – účast na jiné pobožnosti – eucharistická adorace spojená s rozjímáním ve skupině nebo i jednotlivě, na závěr se pomodlit Otče náš, Věřím a jakoukoliv mariánskou modlitbu. c) Ve Svaté zemi navštívit některou z tamních bazilik: 1. baziliku Božího hrobu v Jeruzalémě, 2. baziliku Narození v Betlémě, 3. baziliku Zvěstování v Nazaretě. Příležitosti ke získání odpustků: – stejné jako v Římě. d) Na jakémkoliv místě. Příležitosti ke získání úplných odpustků: – navštívit nemocné nebo opuštěné staré lidi, nebo lidi postižené, nebo vězně – odepřít si nejméně po dobu jednoho dne konzumní zbytečnosti jako: kouření, alkohol, sladkosti, televize apod. – páteční půst – půst na Popeleční středu a Velký pátek – přispět peněžní částkou na chudé (pozor! jedná se o osobní oběť, není to obchod) – významná podpora činností církevního charakteru jako: pomoc při opravě kostela, organizace poutí, setkání apod. – významná podpora činností sociálního charakteru jako: opuštěné děti, ohrožená mládež, potřební staří lidé, cizinci hledající lepší životní podmínky – věnovat čas aktivitám ve prospěch komunity – jiné podobné formy osobní oběti.

Mohou získat věřící jubilejní odpustky i v jiné diecézi než jejich vlastní, např. může věřící z Prahy získat odpustky v Ostravě?

Může, navštíví-li ostravskou katedrálu Božského Spasitele a splní výše uvedené podmínky. Stejně tak ostravský věřící může získat odpustky např. v katedrále v Krakově.

Mohou získat jubilejní odpustky rovněž ti, kteří pro nemoc nebo stáří nemohou chodit a nemají nikoho, kdo by je zavezl?

Ať se obrátí na svého zpovědníka, ten má pravomoc v individuálních případech změnit podmínky ke získání odpustků.

Nakonec se vrátíme k naší první otázce: Potřebujeme ještě dnes odpustky ?

Kdo je dokonalý a žije bez hříchu, odpustky nepotřebuje. My ostatní jsme za ně církvi vděční.

Pavel Vácha

 

 

Comments

comments