Myšlenky na měsíc prosinec

PIERPAOLA TACCALITI: SE SRDCEM POKORNÝM

ÚRYVKY Z KORESPONDENCE A PROMLUV JANA XXIII.

Vydali Paulínky 2002

 1. Cele patřím Bohu, a tak nemohu ani nesmím konat nic, co by se Bohu nelíbilo a co by nesloužilo k jeho větší oslavě.
 2. Jsem křesťan, a proto musím vždy a v každém svém úkonu reprezentovat Ježíše Krista.
 3. Skrytost, modlitba a práce. Modlit se a pracovat, modlit se prací. Pracovat, být stále soustředěný
  při studiu, stále. To je má povinnost.
 4. Nikdy se nenechte odradit od konání dobra.
 5. Postupně si navykněte nikdy neztrácet trpělivost. Vaše mlčení, vaše úplná odevzdanost Bohu od vás odejme jakékoliv brblání.
 6. I kdybyste právě znovu upadli do vašich předešlých chyb, hledejte posilu u Pána, jenž vám promine. Začněte opět od začátku.
 7. Nikdy se nesmíme nechat přemoci smutkem kvůli nedobrým okolnostem a situacím, v nichž se nacházíme. Naopak je zapotřebí trpělivosti, upírat pohled vzhůru a mít na mysli ráj.
 8. Myslete na to, kolik toho vykonal a kolik toho vytrpěl dobrý Ježíš. Učme se od něj tomu, abychom si stále nestěžovali, abychom se nerozčilovali, abychom neztráceli trpělivost ve styku s ostatními.
 9. Každý z nás má své nedostatky, musíme se vzájemně snášet.
 10. Člověk není nikdy tak veliký, jako když poklekne. Stále si to připomínejme.
 11. Zdraví těla, dobré svědomí, láska a práce a touha po pokoji spolu s očekáváním nebeských dober, to je pravá radost života.
 12. Důvěra v Boha a velkodušnost srdce budou tvojí ochranou a tvojí záchranou.
 13. Je skutečně pravda, že stačí plně se spolehnout na Pána, abychom zakoušeli, že je o nás ve všem postaráno.
 14. Dodávejme si odvahy. Každý z nás nese své vlastní slabosti, od nichž se musí očišťovat. Těmi nejsilnějšími v životních zápasech jsou ti trpěliví, oni vítězí.
 15. Modleme se za všechny a probuďme v sobě radost z toho, že můžeme v životě vykonat nějaké to pokání. Jedině tak si můžeme zasloužit mír.
 16. Na tomto světě jsme pouze jako poutníci. Někdo dorazí brzy, jiný zase později. Často je nutné změnit vlak nebo vagón. Opravdu záleží na tom, abychom dříve nebo později dospěli ke kýženému cíli.
 17. Doba, již věnuji práci, musí být souměrná s dobou, již věnuji „Božímu dílu“, tedy modlitbě.
 18. Modleme se, mějme trpělivost, přinášejme oběti a společně si dodávejme svaté odvahy, abychom byli připraveni na jakoukoli událost.
 19. Lék na všechno opravdu máme ve svém domě. Je to láska k chudobě, spokojenost s málem, práce
  a důvěra v Boha.
 20. Pravda je pouze jediná a stále stejná, je to pravda evangelia: umět odpouštět a zapomínat a odplácet dobrem za zlo.
 21. Základ svatosti spočívá v naprosté odevzdanosti do svaté vůle Páně, a to i v nepatrných záležitostech.
 22. Snažme se o to, abychom nabyli přesvědčení, že všechno zlo není v druhých a že všechno dobro není v nás.
 23. Mějte trpělivost, pracujte a nenechte se znepokojovat, pamatujte na ráj, který nás očekává, čiňte všechno, abyste měli zásluhy před Ježíšem.
 24. Pokora a láska stačí, a pak ať se děje to, co chce Bůh.
 25. Pokračuj v modlitbách k Pánu. To, co zaséváš dnes, vypadá, jako kdyby mělo přijít vniveč. Nic se
  ale neztratí. Až přijde čas, přinese to plody.
 26. Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a vracet k životu zesnulé.
 27. S pomocí Páně, jehož musíš neustále vzývat, je třeba postupovat každodenně o jeden krok kupředu,
  a právě tak dojdeš velmi daleko.
 28. Někdy s tebou nejednají dobře, ale ty odpovídej s větší trpělivostí a dobrotivostí. Budeš mít velké, opravdu velké požehnání.
 29. Každého dne, který prožíváš, si musíš dodávat odvahu, musíš si zvykat na námahu, radovat se z dosažených úspěchů a toužit po ještě lepších výsledcích.
 30. Především usiluj o to, abys pečoval o svůj dobrý charakter, musíš být upřímný, otevřený a stále nakloněný dobrému a k omlouvání pochybení těch druhých.
 31. Služme Pánu v lásce k němu a v lásce k bližnímu. A Pán nedopustí, aby nám chybělo to, čeho máme zapotřebí, stejně jako to činí s nebeským ptactvem.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Comments

comments