Význam zjevení Neposkvrněné Panny Marie svaté Kateřině Labouré

Když bylo sv. Kateřině Labouré 9 let, zemřela jí maminka a moc jí chyběla. Vzala si židli, aby dosáhla na sošku Panny Marie a řekla jí: “Teď budeš Ty mojí maminkou“ a objala jí s láskou a důvěrou… Měla velikou touhu vidět Pannu Marií a často s Ní v modlitbě rozmlouvala. Její touha se vyplnila ve společnosti sv. Vincence z Pauly, když vstoupila do Společnosti dcer křesťanské lásky, aby mohla sloužit Bohu osobně chudým a opuštěným. Nastala pro ni vzácná chvíle, když k Ní v noci přišel anděl strážný a volal jí v noci do kaple, že ji tam čeká Přesvatá Panna, aby se nebála, že On ji tam doprovodí. Kateřina se oblékla a jak spolu šli, světla se rozžíhala a dveře se jim otvíraly, až přišli do kaple. Najednou se u oltáře zjevila Neposkvrněná Matka a volala ji k sobě, aby si dala ruce do jejího klína a tak spolu důvěrně rozmlouvaly 2 hodiny. Dávala jí rady do života, řekla jí, aby často přicházela před oltář, že tam vždy najde sílu a odvahu vše vydržet…Předpověděla, že na Francií přijdou těžké zkoušky, že poteče krev v revoluci, církev bude pronásledovaná, ale aby se nebála, že Boží blízkost bude s Ní…Panna Marie jí také řekla, že bude mít mnoho protivenství a nepochopení, když si ji vybrala za svého posla zázračné medaile.
27.listopadu 1830 dostala nový dar z nebe: ”Podle toho vzoru dej razit zázračnou medaili , kdo ji bude s důvěrou nosit, obsáhne mnoho milostí“, je to odznak sdružení Mariiných dítek a členové mají být jako apoštolové ve svém okolí tak jako hvězdy na medaili.Při tomto zjevení z 18. na 19.července 1830 – jí také řekla: „ Přeji si Sdružení Mariiných dítek“ aby se jí dětí a mladí zasvětili a žili podle jejího vzoru, že je bude chránit a vést po cestě do nebe.

Co znamená mariánsky „zasvětit se“?

Když se člověk rozhodne pro Marii jako svou Matku, vykonává mariánské zasvěcení tak, jako to učinila Kateřina Labouré. Neměl by to být jen příslib, nebo předsevzetí. Mělo by to být rozhodnutí pro jiný způsob života, nového života, ve kterém se snažíme být každý den o něco lepší v souladu s Evangeliem. Mariánské zasvěcení je posvátné rozhodnutí, privilegovaná cesta k Pánovi. Statuty ať už mezinárodní nebo národní, hovoří o zasvěcení se Kristovi skrze Pannu Marii, které objasňuje naše křestní zasvěcení, že si vybíráme Marii jako svou Matku a vzor života ve službě a evangelizaci chudobným. Žít, modlit se a sloužit jako Marie, v jednoduchosti a poníženosti, osvojujíce si spiritualitu Magnificatu. Neboli nejde o zasvěcení se přímo Panně Marii. Ona byla Jeho učednicí, jako jsme my. Marie vždy ukazuje na svého Syna, vede nás k Němu. Učí nás poznávat ho lépe, vždyť kdo pozná svého syna lépe než vlastní matka? A právě proto je tou nejlepší průvodkyní na cestě k Němu. Tak jak nám Panna Marie radí: „Udělejte všechno, co vám řekne!“(Jan 2,5) I Pán Ježíš nám ji sám doporučuje: “To je tvá Matka!“(Jan 19,27) Kdo se k ní utíká, toho ochrání, dodá mu odvahu, povzbuzení a vyprosí dostačující milosti. Kdo bude s důvěrou nosit medaili, obsáhne mnoho milostí pro svůj život. Ale když někoho chceme následovat, měli bychom ho dobře poznat, abychom si osvojili jeho myšlení a konání. Panna Marie je vzor pokory, lásky, čistoty, mlčenlivosti a tichosti. Prosme ji, aby nás naučila milovat, jako Ona milovala, sloužit, jako Ona sloužila a plnila vůli Boží s vírou a důvěrou, protože byla živá monstrance a žila stále s Bohem a pro Boha. Žila všední život nevšedním způsobem.

Můžeme se těšit a radovat, že Sdružení mariánské mládeže je unikátní svou existencí tím, že je jediné sdružení, které si výslovně přála sama Panna Marie. Naše sdružení je výjimečné tím, že nám nabízí způsob života, který se odlišuje od toho běžného. Sdružení nám pomáhá žít naše zasvěcení naplno. (Statut, článek 5 a bod 3) “Aby členové užitečně prožívali svoje zasvěcení, Sdružení je povzbuzuje k čtení Božího slova, k slavení Eucharistie, k pravidelnému svátostnému životu, klade důraz na společnou modlitbu a liturgii, vede své členy k osvojení si zdravé mariánské úcty podle učení Církve, poskytuje jim: pravidelná setkání v místních společenstvích, setkání na oblastní i celonárodní úrovni, jednou do roka duchovní cvičení, nebo duchovní obnovu, formační témata pro práci ve skupinách, informace a účast na mezinárodních setkáních sdružení.

Liturgická slavnost zasvěcení

Přijetí se vždy uskutečňuje v rámci mše svaté. Je to veřejné vyznání víry a touhy následovat Krista skrze příklad Panny Marie, po absolvování patřičné formace a dobrovolném svobodném zvážení připravenosti pro toto vyznání. Je to chvíle, kdy se veřejně a oficiálně potvrdí rozhodnutí pro tento způsob života. Sám Pán Ježíš povzbuzuje k odvaze vyznání víry, když říká: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10,32)

 

 

 

Comments

comments