Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Obsah

SLUŽBA CHUDOBNÝM

Teraz, sestry, prosím Boha, zdroj obety, aby Vám udelil milosť poznania ako slúžiť chorým, telesne a duševne chudobným v Jeho duchu, v dokonalej podobnosti s Duchom a Jeho Synom, a tiež, aby Vás požehnal. V mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen (CCD:IX:51)

O týždeň neskôr opäť hovoril o službe chudobným: Máme veľkého učiteľa, ktorý nás naučil významu služby chudobným. Inými slovami, hovoríme o telesnej a duchovnej službe, zjednotenej službe, pretože v každej osobe je Boh prítomný a v každej osobe vidíme tvár Ježiša Krista.

Ako nám Vincent objasňuje na konferencii z roku 1653, služba nie je iba telesná, ale aj duchovná.

Zjednotená služba objasňuje náš ľudský vývoj. Naša spoločnosť je citlivá na úctu k osobám, k ich neodopierateľným právam, ktoré sú rešpektované všetkými vládami. Avšak je dôležité, aby sa sami chudobní stali účastníkmi vlastnej podpory.

Aké sú príčiny chudoby? Bez pochyby môžeme ukázať na nerovné sociálne štruktúry. Avšak, aj uprostred týchto štruktúr nespravodlivosti musíme slúžiť.

V rovnakom čase zahŕňa naša služba vytváranie užších vzťahov s tými, ktorí sú chudobní a sprevádzanie ich v ich utrpení.

Máme konkrétne výzvy

Evanjelizovať mladých ľudí cez ZMM. Členovia ZMM majú skúsenosť s Bohom ako výsledok ich služby/evanjelizácie tých, ktorí sú chodobní. Ako členovia ZMM sme zaviazaní k jednotnej podpore ľudkej osobnosti, k podpore, ktorá nám umožňuje vidieť Krista v chudobnom a chudobného v Kristovi.

Táto misia je tiež misiou Cirkvi, ktorej sme členmi. To znamená, že sme pozvaní robiť to, čo robil Kristus pokiaľ bol medzi nami na Zemi. A čo vlastne robil? Miloval! Miloval bezpodmienečne. Chceš prispieť k naplneniu misie? Sme pozvaní byť zapojenými do tejto misie špeciálnym spôsobom a nie je pochýb, že veľa mladých ľudí môže v tomto úsilí spolupracovať. Pozvite svojich priateľov a rozprávajte sa s nimi o radosti, ktorá je výsledkom pomoci susedom. V skutočnosti, naša služba pozostáva v starostlivosti o tie osoby, ktoré nás potrebujú tu a teraz, a preto nie je nutné odchádzať a hľadať ľudí, ktorí žijú ďalej od nás alebo dokonca na iných kontinentoch.

Sister Bernardita García, DC
Medzinárodná delegátka ZMM

Comments

comments